Tulosta
  28.4.2016
*

SFS-EN 124 Hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja jalankulkualueille – CE-merkintä lykkääntyy

Euroopan komissio järjesti huhtikuussa kokouksen rakennustuoteasetuksen (CPR) alaisesta SFS-EN 124 -sarjasta viemäri- ja hulevesikaivojen kansistoille ajoneuvo- ja jalankulkualueilla. Taustalla on Iso-Britannian tekemä virallinen vastalause koskien komposiittikansistoja käsittelevää standardisarjan osaa EN 124-5 sekä epäselvyydet näkemyksissä, onko standardisarja rakennustuoteasetuksen mukainen. Euroopan komissio ei ole viitannut standardisarjaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, joten CE-merkintä kaivonkansille ei ole ollut vielä mahdollinen. Kokouksessa oli läsnä mm. komission, teollisuuden ja standardin laatineen työryhmän CEN/TC 165/WG 4 edustajia.

Kokouksen johtopäätöksenä komissiota edustanut virkamies päätyi näkemykseen, että EN 124-sarjaan ei pitäisi viitata virallisessa lehdessä. Tämä tarkoittaa, että aikataulu viemäri- ja hulevesikaivojen CE-merkinnälle on siis edelleen epäselvä, eikä CE-merkintä ole mahdollinen, ennen kuin standardisarjan osat on tarkasteltu seuraavilta osin:

• tasot ja luokat CPR:n mukaisesti (vaatii delegoidun asetuksen tai uuden mandaatin)
• AVCP-luokan uudelleen arviointi jäsenmaissa (nyt luokka on 1 kaikille kansille, UK vaatii luokkaa 3 kevyesti liikennöidyille ja jalankulku alueille)
• komposiittikansien (standardisarjan osa 5) tarkastustiheys muutettava (nyt 6 kertaa vuodessa, jota voi vähentää 2 kertaan/vuosi, mikäli poikkeamia ei ole ilmennyt 3 vuoden aikana)
• muita materiaaleja vaateliaammat vaatimukset komposiittikansille poistettava.

Asiaa tullaan todennäköisesti seuraavaksi käsittelemään rakennusalan pysyvän komitean kokouksessa Brysselissä huhtikuun loppupuolella.

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski


*

PN-mitoitettujen teräslaippojen standardi prEN 1092-1 lausuntokierroksella

Vuonna 2007 julkaistua ja vuonna 2013 muutoksella A1 muutettua standardia EN 1092-1+A1 Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Teräslaipat päivitetään ja se on tällä hetkellä lausuntokierroksella 18.6.2016 asti.

Merkittävimmät muutokset ovat standardiviittausten päivittäminen, eräiden synoptisten taulukoiden useat muutokset sekä tyyppien 36 ja 37 paksuuksien muutokset. Myös muutamille olakkeille on tehty mittakorjauksia.

Standardiehdotusta voi tarkastella ja kommentoida osoitteessa lausunto.sfs.fi.

Lisätietoja
Ville Saloranta

*

Standardi antaa puitteet riskiperustaiseen arviointiin – nyt lausunnolla

prEN 16991 Risk based inspection framework (RBIF) / Riskipitoisen tarkastuksen puitteet standardi on julkisella lausuntokierroksella (28.4. – 20.7.).
 
2000-luvun alussa eurooppalainen tutkimusprojekti RIMAP laati dokumentin CEN WORKSHOP AGREEMENT  CWA 15740 :2008  Risk-Based Inspection and maintenance Procedures  For European Industry (RIMAP). Tämän pohjalta laaditaan uusi  eurooppalainen EN-standardi, joka eroaa Amerikkalaisesta vastaavanlaisesta API-580 standardista mm. seuraavasti:
- laajempi käyttöalue ,voidaan soveltaa  myös muihin kuin prosessilaitoksiin
- yhteensopivuus eurooppalaisiin määräyksiin
 
Standardi tarjoaa olennaisia osia riskiperusteisen arvioinnin suorittamiseksi teollisuudessa, sisältäen mm. seuraavia asioita:
- Riskipitoisen tarkastuksen puitteet
- Riskipitoinen tarkastus laadunhallintojärjestelmän  osana
- Yhteensopivuus muihin hallinto järjestelmiin
- Riskipitoisen tarkastuksen proseduuri
- Alustava analyysi ja suunnittelu
- Tietojen kerääminen ja validointi
- Monitasoinen riskianalyysi
- Päätöksien teko ja  toimintasuunnitelma
- Suoritus ja raportointi
- Ylläpito ja suoritusten arviointi

Käynnissä oleva lausuntovaihe on tärkein vaihe standardin laatimisessa.
On olennaista saada kommentteja ja kehitysehdotuksia laajalta kohdeyleisöltä, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja mahdolliset erityistarpeet. Kommentteja voi antaa kuka tahansa. Standardiehdotuksesta kiinnostuneen täytyy vain rekisteröityä SFS:n lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi osoitteessa http://lausunto.sfs.fi .

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
*

Miten yritysten ja organisaatioiden pitäisi ottaa ihmiskeskeisyys huomioon?

SFS - ISO 27500:2016 - The human-centred organization -- Rationale and general principles standardi vastaa.

Ihmisten hyvinvointi on tärkeä talouden mittari. Organisaatiota ja yrityksiä ei mitata vain niiden tuloksen kautta vaan myös paljon laajemmin vastuuna yhteyskunnasta ja ympäristöstä. Tämä uusi standardi: ihmiskeskeinen organisaatio - perusteet ja yleiset periaatteet käy läpi ylätason arvot ja periaatteet, miten organisaatio toimii ihmiskeskeisesti sekä mikä on siitä saatava lisäarvo.

Tämä standardi on tarkoitettu organisaatioiden johtokunnan jäsenille ja päättäjille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Siinä kuvataan arvoja ja uskomuksia, jotka tekevät organisaatiosta ihmiskeskeisen, mitkä ovat merkittäviä liiketoiminnan etuja, jotka voidaan tällöin saavuttaa, sekä selitetään riskejä organisaatiolla, joka ei ole ihmiskeskeinen. Siinä annetaan suosituksia toteutettavista käytännöistä sekä esitetään ihmiskeskeisyyden ylätason periaatteet suorituskyvyn optimoimiseksi, riskien minimoimiseksi sekä organisaatio- että henkilötasolla, hyvinvoinnin maksimoimiseksi organisaatiossa, sekä asiakassuhteiden parantamiseksi. Standardi kannustaa kehittämään organisaatiotason politiikkaa ja käytäntöjä ihmiskeskeisemmiksi.

Standardi on julkaistu ja vahvistettu myös SFS-ISO standardiksi.
Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, sales.sfs.fi

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
*

Ympäristömelua käsittelevä perustandardi on uusittu

SFS-ISO 1996-1:en Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures / Akustiikka. Ympäristömelun kuvaaminen ja mittaaminen. Perussuureet ja –menetelmät standardin uusi versio on julkaistu nyt myös SFS-ISO 1996-1 standardina.

Tämä osa määrittelee perussuureet, joita voidaan käyttää kuvaamaan ympäristömelua sekä kuvaa myös arviointimenetelmät.  Se määrittelee myös menetelmiä, joilla arvioidaan ympäristön melua ja antaa ohjeita ennustettaessa potentiaalista ärsyyntyvyysvastetta yhteisön pitkäaikaisesta altistumisesta eri tyyppisille ympäristön äänille. Äänilähteet voivat olla erillisiä tai yhdistelmiä. Vasteet vaihtelevat erilaisille äänilähteille vaikka akustinen taso on sama. Tässä osassa kuvataan säädöt äänille, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Termiä "luokitustaso / rating level" käytetään kuvaamaan ennusteita tai mittauksia, johon yksi tai useampia säätöjä on lisätty ja näiden luokitustasojen perusteella voidaan arvioida yhteisön vastaus ympäristömeluun. Äänet arvioidaan joko yksittäin tai yhdistelminä, mahdollistaen tulkinnan, miten eri äänien erityispiirteet (impulsiivisuus, tonaliteetti, ja matalien taajuuksien sisältö), ja erilaiset äänilähteet (tieliikennemelu,  lentokoneiden melu tai teollisuuden aiheuttama melu) vaikuttavat.

Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/ISO/ID2/1/408072.html.stx

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
*

Tuotemallinnuksen uudet tuulet

METSTA järjesti 26.4. avoimen keskustelutilaisuuden liittyen "piirustuksettomaan" tuotemäärittelyyn (MBD, Model Based Definition). Lyhyesti kyse on suunnittelumenetelmästä, jossa osa tai kokoonpano esitetään pelkän 3D-tuotemallin avulla. Perinteisesti 3D-mallin lisäksi laaditaan täydellisesti mitoitettu 2D-piirustus.

MBD-tekniikalla haetaan useita etuja. Piirustuksen laadintaan käytettävä aika säästyy tuottavampaan työhön; piirustushan ei enää jalosta tuotetta, vaan on pelkkä tiedonsiirtoformaatti. 3D-malli ja CAD-sovellukset ohjaavat suunnittelijaa tekemään oikeita kappaleen toiminnallisuuteen perustuvia mitoitus- ja tolerointiratkaisuja. Lisäksi suunnittelijan laatimat määritykset ovat assosiatiivisia (eli ne linkittyvät mallinnettuihin piirteisiin "älykkäästi", eivätkä ole pelkkiä merkintäsymboleja kuten 2D-piirustuksissa nykyään). Assosiatiivisia määrityksiä voidaan myös hyödyntää tehokkaammin muissa tuotannon vaiheissa, mm. työstöratojen ohjelmoinnissa CAM-sovelluksissa.

Keskusteluissa todettiin, että autoteollisuus ja muovituoteteollisuus ovat edelläkävijöitä MBD-tekniikassa. Valmet Automotiven Oy:n suunnittelujärjestelmistä vastaava Ari Wanden kertoi, että nykyisten autojen ohutlevyosista on vain mitoitettuja 3D-malleja.

MBD:n laajempaa soveltamista valmistavassa teollisuudessa estävät tiedonsiirto-ongelmat. 3D-malleja olisi pystyttävä lukemaan oikealla tavalla eri tuotannon vaiheissa. Tämä edellyttäisi pieniltäkin konepajoilta huomattavia tietojärjestelmäinvestointeja ja niihin perehtymistä. Ratkaisuna esitettiin, että tarkka tuotetieto siirretään esim. STEP-formaatissa kuten nykyään, mutta 2D-piirustus voitaisiin korvata geneerisellä 3D-mallin katseluformaatilla, kuten 3D-PDF. Tällaista geneeristä 3D-mallia kuka tahansa voi tarkastella ilman suuria ohjelmainvestointeja. Geneerissä 3D-mallissa sisältäisi kappaleen tuotemäärittelytiedot. Muu metatieto (osaluettelot, ohjeet) siirrettäisiin kuten nykyäänkin, tekstitiedostona tms.

ISOn standardit tukevat MBD-tekniikka monilta osin jo nyt: ISO 16792 määrittää merkintätavat ja esimerkiksi ISO 1101 sisältää geometristen toleranssien 3D-merkinnät.

MBD-keskustelufoorumille on luvassa jatkoa syksyllä.


Lisätietoja
Jukka-Pekka Rapinoja
*

Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella 9.-10.6.

Turvallisen tekniikan seminaari järjestetään jälleen Tampereella kesäkuun alussa. Torstaina 9.6 pidetään luennoista koostuva pääseminaari ja perjantaina 10.6. työpajapäivä erityisaiheista.

Tämän vuoden aiheet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä seminaarin sivuilla. Päivän aikana kuullaan mm. lainsäädännönmuutoksista, coboteista, inhimilliselle erehdykselle altistavista tekijöistä ja tutustutaan uusittuihin koneturvallisuusstandardeihin.

Koneenvalmistajaa koskeva tuotelainsäädäntö uudistuu joiltain osin keväällä 2016. Niin sanottu NLF-lainsäädäntöpuitepaketti sekä "kotimaiset norminpurkutalkoot" tuovat muutoksia mm. sähköturvallisuuslakiin, ATEX-lakiin ja painelaitelakiin. Tukesin asiantuntija Hanna Mustonen avaa seminaarissa olennaisimpia muutoksia.

Cobot eli collaborative robot on suunniteltu toimimaan suorassa vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa ennalta määritetyssä yhteistoimintatyötilassa. Cobotti-järjestelmät ovat koneita ja niiden turvallistaminen tulisi toteuttaa standardin EN ISO 10218-2 sekä teknisen määrittelyn ISO/TS 15066 mukaisesti. Pilzin asiantuntija Joonas Saarela kertoo cobotti-järjestelmien turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista.

Työpajapäivässä 10.6 aiheina ovat robotiikan turvallisuus sekä tuoteturvallisuuden hallintaprosessi, riskianalyysi ja jäännösriskistä tiedottaminen.

Varaa seminaaripäivät kalenteriisi ja tule mukaan päivittämään tietosi, oppimaan uutta ja tapaamaan muita koneturvallisuusalan asiantuntijoita!

Ilmoittautuminen seminaariin on alkanut ja ilmoittautumisohjeet löytyvät seminaarin sivuilta.

Lisätietoja
Jukka-Pekka Rapinoja

*

Huhtikuussa julkaistuja standardien suomenkielisiä käännöksiä


  • SFS-EN ISO 7438 Metallien taivutuskoe
  • SFS-EN ISO 16859-1 Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
  • SFS-EN ISO 16859-2 Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
  • EN ISO 14555 Hitsaus. Metallisten materiaalien kaaritapitushitsaus
  • EN ISO 17643 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien pyörrevirtatarkastus kompleksitasoanalyysillä
  • EN 12952-1 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 1: Yleistä
  • CEN ISO/TS 80004-1 Nanoteknologiat. Sanasto. Osa 1: Ydintermit

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, sales.sfs.fi


Kauniita kevätpäiviä!
Toivottavat METSTAlaiset

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt