Tulosta
  2.3.2016
*

Muutoksia METSTAn henkilöstössä sekä asiantuntijoiden vastuualueissa

DI Johannes Lehtonen on nimitetty Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry:n asiantuntijaksi 01.03.2016 alkaen.

DI Lauri Elers vaihtaa työnantajaa siirtyen perheyrityksen palvelukseen 01.03.2016 alkaen.

Oikein paljon tervetuloa joukkoomme, Johannes ja Laurille haluamme toivottaa menestystä uusissa haasteissa!

************************************************************************************************

Muutos luo aina samalla mahdollisuuden, joten tässä yhteydessä on myös läpikäyty asiantuntijoidemme vastuualueita. Uusi standardisoinnin vastuualuejako on seuraava:

Ville Saloranta vastaa hitsauksesta, painelaitteista, rakennus- ja kaivoskoneista, kuljettimista, lisäävästä valmistuksesta (3D-tulostus), kompressoreista, teollisuus-venttiileistä sekä puolustusteknologiasta.

Jukka-Pekka Rapinoja vastaa koneturvallisuudesta, hisseistä, nostureista, teknisestä tuotemäärityksestä (TPS), pumpuista, työstökoneista sekä paperi- ja painokoneista. 

Tuire Tommila vastaa vesi- ja viemäröintijärjestelmistä, energianhallinnasta, EcoDesignista sekä veneistä.

Kimmo Konkarikoski vastaa rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusten ilmatekniikasta ja lämmitysjärjestelmistä, akustiikasta ja värähtelystä, kunnossapidosta ja kunnonvalvonnasta, ergonomiasta, rakennusautomaatiosta sekä ulkoistamisesta.

Mika Vartiainen vastaa metallisista materiaaleista, rikkomattomasta aineenkoetuksesta (NDT), metallin päällystyksestä, valimotekniikasta, lämpö- ja pintakäsittelylaitteista sekä polkupyöristä.

Johannes Lehtonen vastaa räjähdysvaarallisista tiloista (ATEX), kylmälaitteista, nanoteknologiasta, ydinenergiasta, robotiikasta, avaruus ja ilmailu –alueesta, laivanrakennuksesta, nostolavoista ja hyllystöistä, jätehuolto- ja liikennöintialueiden kunnossapidosta sekä trukeista.

Hanna Järvenpää vastaa teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, betoniteräksistä sekä näyttämötekniikasta.
*

Standardi tulitöiden paloturvallisuudesta uudistuu

Standardista SFS 5900 julkaistaan uusi painos maaliskuussa. Samalla uudistetaan standardi SFS 5991 katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuudesta. Standardiuudistuksen taustalla on vuoden 2016 alussa tapahtunut tulityökoulutusten yhdistäminen.

Standardi SFS 5900 koskee tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla. Standardissa esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi asennus-, huolto- ja korjaustöissä, joissa hitsataan, leikataan, hiotaan sekä tehdään muuta työtä avoliekillä tai muissa töissä, joista aiheutuu palovaara. Yleiset työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset on määritelty lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeissa, eikä niitä käsitellä tässä standardissa.

Standardissa annetaan ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja tehdä tulitöitä. Ohjeet koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä. Tässä standardissa esitettävä tulitöiden turvallisuustutkinto ei korvaa työpaikkakohtaista turvallisuuskoulutusta tai perehdytystä.
Tehtäessä katto- ja vedeneristysalan tulitöitä noudatetaan standardia SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus.

Standardi SFS 5900 julkaistaan myös englanninkielisenä. Standardi käännetään myös venäjäksi ja venäjänkielinen versio julkaistaan kesällä 2016.
 
Lisätiedot
Ville Saloranta

*

Vanhan hissin modernisoinnista päättäminen vaatii asiantuntemusta

Maaliskuussa 2016 julkaistava uusi kansallinen standardi SFS 5999 on tarkoitettu työkaluksi hissialan ammattilaisille ja hissien modernisointia suunnitteleville tahoille. Standardi sisältää ohjeet, kuinka ns. CE-hyväksytty hissi voidaan modernisoida ja millaisia riskejä olemassa olevat pääkomponentit sisältävät. Modernisointityön suunnittelijan ja toteuttajan päätettäväksi kuitenkin jää, miten työ kannattaa toteuttaa.

Vanhan hissin modernisointipäätöksen tekijän, esim. taloyhtiön hallituksen, tietämys hissien turvallisuusasioista tai tarvittavista modernisointitoimenpiteistä on useimmiten riittämätön. Saatujen tarjousten vertaileminen on tällöin vaikeaa. Hissiurakoitsijoiden tarjouksissa tulisi informoida kyseisessä hississä olevista, käyttäjiin tai hissin parissa työskenteleviin kohdistuvista turvallisuuspuutteista ja mitä toimenpiteitä näiden poistamiseksi on tehtävissä. Tärkeää on myös molempien osapuolten ymmärtää, millaiset turvallisuusriskit ovat edelleen olemassa modernisointiprosessin jälkeen.

Hissien modernisointien toteutuksen taso on hyvin kirjavaa riippuen modernisoinnin suunnittelijan ammattitasosta ja työn kohteena olevasta hissistä.  Turvallisuusajattelu on muuttunut vuosikymmenten saatossa ja vanhan hissin turvallisuustaso riippuukin täysin siitä, millä vuosikymmenellä se on valmistunut. Kun ensimmäinen kotimainen hissimääräyskirja A8 Hissimääräykset julkaistiin vuonna 1934, määräyksen henki oli, että laitteen on oltava turvallinen. Yleisesti oli kuitenkin tiedossa, että jokainen tekninen laite voi olla vaarallinen ja tämä ajattelumalli jatkui vuosikymmenten ajan. Vasta 2000-luvulle tultaessa hissimääräyksen vaatimus muuttui päinvastaiseen muotoon: mikään tekninen laite ei saa olla vaarallinen käyttäjälle.

Lisätiedot
Jukka-Pekka Rapinoja

*

Mittauslaitedirektiivi päivittyy

Uuden mittauslaitedirektiivin (2014/32/EU) soveltaminen alkaa 20.4.2016
Linkki - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0032&from=EN

Direktiivi määrittelee mittareiden olennaiset vaatimukset, sallitut virheet, käyttöympäristön, mikä on mittauksen uusittavuus, toistettavuus, erottelukyky, mittarin kestävyys, luotettavuus, soveltuvuus kohteeseen sekä suojaus ja miten tulos pitää esittää. Lisäksi käsitellään mittarin ja pakkauksen mukana toimitettavia tietoja (CE-merkki) sekä vaatimusten mukaisuuden osoittamista.

Direktiivin alaisten standardien ZA-liitteet päivittyvät vastaamaan uuden direktiivin vaatimuksia.

CEN TC 92 ’ Water Meters’ – vesimittarit.
•    SFS-EN ISO 4064-1 Vesimittarit kylmälle juomakelpoiselle vedelle sekä kuumalle vedelle. Osa 1: Metrologiset ja tekniset vaatimukset
•    SFS-EN ISO 4064-2:en Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods
•    SFS-EN ISO 4064-3:en Water meters for cold potable water and hot water. Part 3: Test report format
•    SFS-EN ISO 4064-4:en Water meters for cold potable water and hot water. Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1
•    SFS-EN ISO 4064-5:en Water meters for cold potable water and hot water. Part 5: Installation requirements

CEN TC 176 ’Heat Meters’ – lämpöenergiamittarit.
•    EN 1434-1:2015, Heat meters - Part 1: General requirements
•    EN 1434-2:2015, Heat meters - Part 2: Constructional requirements
•    EN 1434-4:2015, Heat meters - Part 4: Pattern approval tests
•    EN 1434-5:2015, Heat meters - Part 5: Initial verification tests
•    EN 1434-6:2015, Heat meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance

Lisätiedot
Kimmo Konkarikoski
*

CENiltä ohjeet kilpailulainsäädännön noudattamisesta standardisoinnissa

CEN ja CENELEC ovat julkaisseet kaikkia teknisten komiteoiden ja työryhmien jäseniä koskevat ohjeet kilpailulainsäädännön noudattamisesta. CEN-CENELEC Guide 31:2015 'Competition law for participants in CEN-CENELEC activities' on ladattavissa CEN-CENELECin sivuilta: www.cencenelec.eu/standards/Guides 

CENin ja CENELECin jäsenten ja sidosryhmien tulee noudattaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa standardisointiin liittyvässä toiminnassaan. Standardisointityö on eurooppalaisten ja kansallisten kilpailuviranomaisten erityisen mielenkiinnon kohteena, koska lain silmissä standardi muodostaa yhteisen toimintamallin eli sopimuksen samoilla markkinoilla kilpailevien yritysten välille, mikä kilpailulainsäädännön puitteissa on vähintäänkin kyseenalaista. Euroopan komission mukaan yhtenäisten standardien laadinnasta on kuitenkin selkeää hyötyä, kunhan tiettyjä perusperiaatteita, kuten kattavuutta, prosessin läpinäkyvyyttä ja käytön vapaaehtoisuutta noudatetaan.

Eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön huomioivia sääntöjä, sovittuja käytäntöjä ja ohjeita on annettu aiemminkin, mutta nyt julkaistu CEN-CENELEC Guide 31 kokoaa ohjeistusta ja antaa käytännön neuvoja eurooppalaisessa standardisointityössä mukana oleville. Opas on koottu yhteistyössä ISOn, IEC:n sekä ETSIn kanssa.

Opas ei pyrikään kattamaan kaikkia lainsäädännön yksityiskohtia tai eteen tulevia tilanteita, mutta epäselvissä tapauksissa voi aina konsultoida CENin jäsenorganisaatioiden lakiasiantuntijoita tai CEN-CENELEC Management Centren (CCMC) lakiosastoa: legal@cencenelec.eu .

ISOn puolella on myös julkaistu vastaavat ohjeet: http://www.iso.org/iso/competition_law_guidelines.pdf .

Kauniita talvipäiviä!
Toivottavat METSTAlaiset
*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt