Tulosta
  24.6.2015
*

Tervetuloa standardisoinnin ykköstapahtumaan - Forum 2015

Palvelujen standardisointi – uusi tie menestykseen

Standardisointi avaa uusia markkinoita palveluille
Suomessa on voimassa noin 25 000 standardia, joista pääosa on tuotestandardeja. Nyt on palvelujen vuoro. Palvelustandardeja on vielä varsin vähän, mutta jatkossa standardeja tullaan laatimaan yhä useammin palveluista. 

Tervetuloa Forum 2015 -tilaisuuteen 
Finlandia-talolle Helsinkiin tiistaina 3.11.2015 klo 12–18.30.
 

Forum 2015 avaa standardisoinnin mahdollisuuksia ja tutustuttaa niiden tekijöihin. 
Varmista paikkasi maksuttomassa* Forum 2015 -tilaisuudessa ja ilmoittaudu nyt mukaan: http://www.standardiforum.fi/standardiforum/ilmoittaudu.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki palvelujen standardisoinnista kiinnostuneet päättäjät ja asian¬tuntijat sekä toimialayhteisöjen seurantaryhmien jäsenet. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 
 
*Jos ilmoittautunut ei saavu tilaisuuteen tai peruuttaa osallistumisensa vasta seminaaripäivänä, 
veloitamme 100 € järjestelykuluina.
*

Turvallisuuden elinkaarimalli aiheena Turvallisen tekniikan seminaarissa

Turvallisen tekniikan seminaari järjestettiin kesäkuun alussa Tampereella. Tänä vuonna teemana oli turvallisuuden elinkaarimalli ja aiheeseen perehdyttiin useasta näkökulmasta. Alla muutamia poimintoja seminaaripäivän puheenvuoroista:

 • Wärtsilän Sari Kojo kertoi laitetoimitusten turvallisuusvaatimusten määrittelystä ja määrittelyn eroista eräillä markkina-alueilla. Euroopassa perustana on luonnollisesti konedirektiivi 2006/42/EY, kun taas esimerkiksi Suomen itäpuolella merkittävä tekijä on Euraasian tulliliiton EAC:n asetukset. Kojo esitteli EU:n ja EAC:n säädösten keskinäisiä vastaavuuksia. Idänkauppaa käyvän on lainsäädäntövastaavuuksien lisäksi hyvä tietää, että kotoista riskinarvioinnin A-tyypin standardiamme SFS-EN ISO 12100 vastaa EAC-alueella GOST R 54125-2010. Kojo korosti, että turvallisuusvaatimusten tarkka määrittely on syytä tehdä heti toimitusprosessin alussa, eli sopimuksessa.

 • ABB:n Mikko Ristolainen antoi kattavan kuvauksen koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminnasta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa. Laitetoimituksissa eri toimijoilla on erilaisia vastuita. Toimijoita ovat koneenrakentaja, laitetoimittaja ja koneen loppukäyttäjä. Koneenrakentajan on varmistettava koneen turvallisuus lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, mutta myös käyttäjällä on vastuunsa. Käyttäjän on huolehdittava jäännösriskien pienentämisestä mahdollisuuksien mukaan ja ylläpidettävä konetta.

 • Mitä jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu? Sandvik toimittaa mm. kaivoskoneita ympäri maailmaa, usein vaativiin olosuhteisiin. Joskus voi tapahtua onnettomuus, jossa toimitettu kone on osallisena. Tuotevastuuasiantuntija Jukka Pajuranta ja lakimies Juha Koivula antoivat tärkeitä vinkkejä siitä, miten yrityksen tulee reagoida onnettomuuksiin, ja miten koneella tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista voidaan oppia. Pajuranta korosti valmistajan velvollisuudesta varoittaa käyttäjää riittävällä ja oikealla tavalla. Koivula kertoi minkälaisiin tilanteisiin koneenrakentaja voi joutua erityisesti USA:ssa, jossa toimittajaan voi kohdistua erittäinkin vihamielisiä oikeustoimenpiteitä.

Riskinarviointia käytännössä

Turvallisen tekniikan seminaarin työpajapäivässä aiheina olivat ohjausjärjestelmien turvallisuus, koneasetuksen tulkintakiemurat sekä turvallisuuden hallinta. Turvallisuuden hallinta -pajassa käytiin riskinarvioinnin prosessia läpi käytännönläheisillä harjoituksilla. Harjoitusten kohteeksi oli valittu pumppuja koskeva C-tyypin koneturvallisuusstandardi SFS-EN 809. Standardin avulla tehtiin useita harjoituksia, jossa pienryhmät tunnistivat yksinkertaisten esimerkkitapausten riskejä ja arvioivat niiden merkitystä ja todennäköisyyttä.

Työpajan päätteeksi todettiin, että riskinarvioinnin onnistumisen edellytyksenä on arviointia tekevän ryhmän osaaminen ja kokemus. Myös asenne ratkaisee. Lisäksi riskinarviointi on miellettävä jatkuvana prosessina, ei kertaluontoisena tapahtumana. Oleellista on jatkuva arviointi - puutteiden havainnointi ja niihin puuttuminen projektin eri vaiheissa on tärkeää. 


Sari Kojo (Wärtsilä Oy) ja Reetta Jokinen (Cargotech Oy) ovat tuoteturvallisuuden asiantuntijoita. Sari ja Reetta vetivät kiitosta keränneen riskinarvioinnin työpajan. 

Lisätiedot
*

Kansallisten standardisointikomiteoiden uusi sähköinen äänestys ja kommentointi (National eBalloting)

Kansallisten standardisointikomiteoiden portaalisivuille on luotu uusi sähköinen standardiehdotusten lausunto- ja äänestystoiminto. Kansallisen standardisointikomitean jäsen saa uusista kyseiseen standardisointikomiteaan kuuluvista uusista äänestyskohteista ilmoituksen suoraan sähköpostiinsa. Vastaaminen onnistuu helposti valitsemalla valmiista vaihtoehdoista ja kommentit voidaan syöttää joko avoimeen tekstikenttään tai kommenttilomakkeelle.

Kansalliselle komiteaäänestyssivulle kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin kansallisen standardisointikomitean portaalisivuille: https://isolutions.iso.org
Omilla tunnuksilla näkee ainoastaan omat äänestykset ja järjestelmä huolehtii muistutuksista, jos äänestysaika on sulkeutumassa. Annetut vastaukset ja kommentit menevät kansallisen standardisointikomitean sihteerille, ei suoraan ISOon tai CENiin. Avoimet lausuntopyynnöt ja äänestykset näkyvät myös kansallisen standardisointikomitean portaalisivuilla.

Mitä hyötyä sähköisestä äänestyksestä ja kommentoinnista on?
 • Omat äänestyskohteet löytyvät yhdestä paikasta
 • Äänestämisen helppous
 • Muistuttaa kohta sulkeutuvista äänestyksistä
 • Palvelua voi käyttää missä ja milloin vain, ja haulla löytyy vanhatkin kohteet
Käyttäjätuki
Jos sinulla on kysyttävää sivujen käyttöön liittyen tai haluat antaa palautetta, niin ota yhteyttä SFS:n Virve Ukkoseen (virve.ukkonen@sfs.fi). Kansallisten standardisointikomiteoiden sihteerit vastaavat komiteoiden toimintaan tai äänestyksiin liittyvissä kysymyksissä.

*

Rakennustuoteasetus: uusi malli liitteelle ZA

Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin tekninen valiokunta on hyväksynyt komission uuden mallin harmonisoitujen tuotestandardien liitteelle ZA. 30.9.2015 jälkeen kaikkien lausunnolle, äänestykseen tai UAP-vaiheeseen lähetettävien harmonisoitujen tuotestandardiehdotusten liitteiden ZA on oltava uuden ZA-mallin mukaisia. Uuden mallin huomattavia muutoksia aiempaan liitteeseen ZA verrattuna ovat:

 • Kappaleessa ZA.2 komissio ottaa kantaa mikroyritysten CPR:n tulkintaan: mikroyritykset voivat vaihtaa AVCP-luokkaan 3 kuuluvan tuotteensa AVCP-luokan luokkaan 4. Eli mikroyrityksenä valmistaja voi tehdä kaikki testit itse.

 • Aiemman ZA-liitteen AVCP-taulukko ZA.2 poistuu, ja tilalle tulee suoraan ZA.3 taulukot ”AVCP-tehtävien työnjako”, josta AVCP-luokka näkyy taulukon otsikosta. Jos samalle tuotteelle on eri käyttökohteesta riippuen eri AVCP-luokka, kaikkien AVCP-luokkien taulukot esitetään erillisinä taulukoina.

 • Esimerkit rakennustuotteiden CE-merkille ja suoritustasoilmoitukselle (DoP) poistuvat. Komissio on julkaissut delegoidun asetuksen N:o 574/2014 koskien rakennustuotteiden suoritustasoilmoitusta ja sen laadinnassa käytettävää mallia (rakennustuoteasetuksen liite III). Delegoidussa asetuksessa on ohjeita suoritustasoilmoituksen laatimiseksi. Linkki delegoituun asetukseen:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&from=EN


Lisätiedot
*

Standardin SFS-EN 1090-1 soveltamisalan selventämiseksi laaditaan tekninen raportti

Standardin SFS-EN 1090-1:2009+A1:2011 "Execution of steel structures and aluminium structures: Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components" soveltamisala on hyvin laaja. Siksi Euroopan komissio julkaisi verkkosivuillaan rakennustuoteasetukseen liittyen joukon ehtoja, joiden avulla voi tunnistaa kuuluvatko tietyt teräs- tai alumiinituotteet sen soveltamisalaan. Samassa yhteydessä löytyy ohjeellinen,  ei-tyhjentävä luettelo tuotteista, jotka eivät kuulu standardin soveltamisalaan. Nämä tiedot löytyvät Euroopan komission verkkosivuilta, kohdasta FAQ (frequently asked questions):
 
 
Teknisen komitean CEN/TC 135 sisäisellä lausuntokierroksella olevassa teknisessä asiakirjaehdotuksessa pyritään edelleen selkiyttämään standardin SFS-EN 1090-1:2009+A1:2011 soveltamisalaa. Tämä tekninen raportti (CEN/TR ”Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components”) julkaistaan alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2015.

Lisätiedot
*

Rakennusten energiatehokkuus – sisäympäristöstandardin SFS-EN 15251 uusinta

Tärkeä sisäilmastostandardi SFS-EN 15251 (Sisäympäristön lähtötiedot rakennusten energiatehokkuuden suunnitteluun ja arviointiin ottaen huomioon ilman laatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet) on ollut päivitettävänä ja saa uuden numeron ja otsikon:

prEN 16798-1 - Energy performance of buildings. Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Module M1-6
 
Standardin pääasiallinen tarkoitus on yhtenäistää energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja, mutta se sopii hyvin myös sisäilmaston ja -ympäristön suunnitteluun. Se esittää yhteenvedon sisäilmaston suunnitteluarvoista laitemitoituksen, käytön ja lopputuloksen arvioinnin kannalta.
Standardi on nyt kansallisella lausuntokierroksella ja sitä voi kommentoida 20.9.2015 asti. 

Taustaa

EU:n komissio antoi vuonna 2011 Euroopan standardisointijärjestölle (CEN) tehtävän uusia Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseen liittyvät eurooppalaiset standardit maakohtaisten säädösten yhtenäistämiseksi ja direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Uusintatyön tavoitteena on ollut tehdä entistä yksinkertaisempia standardeja ja niitä täydentäviä teknisiä raportteja, joihin siirretään aiemmin standardissa ollut ohjeellinen osuus.

Kokonaisuudessaan EPBD pakettiin kuuluu n. 50 standardia (Yleinen (TC 371) ilmastointi (TC 156), lämmitys (TC 228), rakennusautomaatio (TC 247), eristeet (TC 89) ja valaistus (TC 169). Jatkossa työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle.


Lausuntovaihe

Lausuntovaihe on yksi tärkeimmistä vaiheista standardin kehittymisessä kohti lopullista muotoaan. Se on ensimmäinen varsinainen julkinen kierros, jossa eri maat muodostavat oman näkemyksen ja konsensuksen standardin aihealueeseen. On tärkeää saada kommentteja ja kehitysehdotuksia laajalta kohdeyleisöltä. 

Standardia voi kommentoida osoitteessa lausunto.sfs.fi (20.9.2015 asti).

Lisätietoja
*

Kuukauden standardi - Kaikki paitsi purjehdus on turhaa

Lomalla liikutaan paljon vesillä, joten mikäpä olisi standardisoijan näkövinkkelistä ajankohtaisempaa kuin veneisiin liittyvät standardit:

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa

Näin todettiin Lasse Mårtensonin säveltämässä ja Juha ”Watt” Vainion sanoittamassa kappaleessa, jonka teema, purjehdus, on näin kesän kynnyksellä monelle ajankohtainen. Suomen vähälumisessa kesässä purjehduskausi on lyhyt mutta sitäkin antoisampi. Huvialusten meri-VHF -kanavilla L1, L2 ja L3 veneilijät voivat keskustella seuraavan ravintolaetapin ohella myös purjeveneidensä SFS-EN ISO 12215-9:2012 standardinmukaisista purjeveneiden lisävarusteista.

Mikään ei tietenkään kismitä purjehtijaa enemmän kuin häviäminen kisassa toiselle purjeveneelle. Jos naapurivene purjehtii iloisesti ohi vaikka kaikki säädöt olisi nappiin viritetty, niin seuraavaa venehankintaa varten voittajavene voidaan tunnistaa standardin SFS-EN ISO 10087 mukaisen veneen merkintäjärjestelmän avulla. Huomattavaa on, että standardi ei ole voimassa ranta- tai kylpyleluille.

Muistakaamme toki myös moottoriveneilijät, joille on olemassa myös liuta standardeja avuksi. Jotta veneilyseurueen keskipäivän virvoketuokio ei häiriintyisi liiallisen ohjaamomelun takia, standardissa SFS-EN ISO 14509-1:2008 annetaan ohjeet moottoriveneiden aiheuttaman ilmaäänen mittaamiseen ohi ajettaessa. Yli 85 dB A-painotettu ohjaamomelu vastaa jo baariolosuhteita ja keskustelu sivistyneesti portviiniä maistellen on vaikeaa. Ohjaamoäänen häiritsevyys voi vaihdella paljon veneiden kesken, ja sama koskee normaalilla puheen voimakkuudella käytävän keskustelun ymmärrettävyyttä. Tämä voi toki johtua muistakin syistä kuin ohjaamomelusta.

Samalla kun selailet purjeveneiden kansainvälisiä, Suomessa SFS-standardeiksi vahvistettuja standardeja veneille, tästä linkistä pääset kuuntelemaan Lasse Mårtenssonin kappaletta:

Navigare necesse est.

Lisätiedot

Aurinkoisia kesäpäiviä!
toivottavat METSTAlaiset
*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt