Tulosta METSTAn kotisivut
  10.4.2015
*

Turvallisen tekniikan seminaari 2015 – ilmoittautuminen on alkanut

Turvallisen tekniikan seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Tällä hetkellä toiminnallinen turvallisuus (Functional Safety) on eniten keskustelua herättänyt teema kansainvälisissä teknisen turvallisuuden yhteisöissä. Teeman ajankohtaisuus johtuu teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmien nopeasta kehityksestä, kun teollisuuden tuotantojärjestelmät digitalisoituvat ja verkottuvat yhä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tällöin teollisuuden prosessien ja konejärjestelmien turvallisuus riippuu yhä enemmän automaatio- ja ohjausjärjestelmien sekä niihin liittyvien tietojärjestelmien toiminnasta. Samalla turvallisuuden hallinnan vaatimustaso kasvaa, ja on tarpeen kehittää aikaisempaa kehittyneempiä hallintamenetelmiä, proseduureja ja työkaluja.

Työpajapäivässä aiheina ohjausjärjestelmien turvallisuus (ISO 13849), turvallisuuden hallinta ja riskin arviointi sekä Konedirektiivin soveltaminen.

Työpajat pidetään keskiviikkona 3.6.2015 ja pääseminaari torstaina 4.6.2015. Laita päivät kalenteriisi! Ilmoittautuminen on juuri alkanut ja päättyy 26.5. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot tapahtuman sivulta: http://www.metsta.fi/?we_objectID=23815

*

Hissien suunnittelun ja rakentamisen turvallisuusohjeet uudistettu

Uusi standardi SFS-EN 81-20 määrittelee hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet kiinteästi asennetuille uusille vetopyörä-, pakko- tai hydraulikäyttöisille henkilö- tai tavarahenkilöhisseille. Tarkoituksena on turvata henkilöt ja omaisuus hissien käyttöön, kunnossapitoon ja hätäkäyttöön liittyvien tapaturmanvaarojen varalta. Standardi määrittelee tiettyjä vaatimuksia hyvälle rakenteelle sekä vähimmäissäännöt hissien paikalleen asentamiselle rakennuksiin ja rakenteisiin.

Uusi standardi laadittiin, koska
•         turvallisuus on parantunut saatavilla olevan teknologian myötä
•         tekniikan tasossa on tapahtunut muutoksia
•         EU-direktiivistä tuli sisällyttää oleellisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset standardiin
•         ilmoitetut virheet oli syytä poistaa
•         tekstiä tuli selventää ja sisällyttää tulkintapyyntöjen tuloksena syntyneet ehdotukset julkaisuun
•         haluttiin parantaa viittauksia muihin standardeihin.

Tilaa uusittu standardi SFS-verkkokaupasta tästä linkistä 

Myös hisseihin liittyvät muut SFS-standardit löydät SFS-verkkokaupasta (sales.sfs.fi).  Klikkaa vasemmasta valikosta SFS:n julkaisut ryhmittäin ja valitse ryhmä 91.140.90 Hissit. Liukuportaat.

Lisätietoja: Lauri Elers
*

Uusitut ruostumattomien terästen ainestandardit

SFS on julkaissut suomenkielisinä käännöksinä yleiseen käyttöön tarkoitettujen ruostumattomien terästen uusitut ainestandardit, jotka ovat korvanneet edelliset, vuonna 2005 julkaistut painokset:

SFS-EN 10088-1:2014 Ruostumattomat teräkset. Osa 1: Ruostumattomien terästen luettelo
SFS-EN 10088-2:2014 Ruostumattomat teräkset. Osa 2: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot
SFS-EN 10088-3:2014 Ruostumattomat teräkset. Osa 3: Yleiseen käyttöön tarkoitetut korroosionkestävät puolivalmisteet, tangot, valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot

Uusiin standardeihin on lisätty austeniittiset teräslajit 1.4615, 1.4618, 1.4376, 1.4640, 1.4646, 1.4020, 1.4378, austeniittis-ferriitiset (duplex) teräslajit 1.4162, 1.4662, 1.4658, 1.4482, 1.4062, 1.4669, ferriittiset teräslajit 1.4621, 1.4600, 1.4607, 1.4611, 1.4613, 1.4630, 1.4634, martensiittinen teräslaji 1.4150 ja erkautuskarkeneva teräslaji 1.4612. Lisäksi useiden teräslajien kemiallisia koostumuksia ja/tai mekaanisia ominaisuuksia on muutettu.

Standardin osan 1 teräslajien kemiallisten koostumusten taulukoissa esitetään erikseen ’harvinaiset’ teräslajit eli teräslajit, joita ei ole valmistettu viimeiseen 10 vuoteen ja jotka saatetaan poistaa standardin seuraavan painoksen yhteydessä.

Standardien osien 2 ja 3 mukaisten terästuotteiden mukana toimitetaan jatkossa vakioainestodistuksena koetustodistus 2.2, ellei toisin sovita. Osaan 2 levy- ja nauhatuotteille on lisätty uusi kylmävalssattu pinnanlaatu (2A) ferriittisille ruostumattomille teräslajeille, jotka on kiiltopeitattu ja viimeistelyvalssattu. 

Standardisarjassa EN 10088 on aiemmin julkaistu myös EU:n rakennustuoteasetuksen kanssa yhdenmukaistetut standardit:

SFS-EN 10088-4:2009 Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot
SFS-EN 10088-5:2009 Ruostumattomat teräkset. Osa 5: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot

Lisätietoja: Mika Vartiainen
*

Uudistettu kuljetinkäsikirja julkaistu

Sisällöltään täysin uudistunut SFS-käsikirja 29-2 käsittelee kuljettimien suunnittelua ja valmistusta. Siitä on suunnittelijoiden ja valmistajien lisäksi hyötyä myös kuljettimien vastaaville sekä työpaikoilla työsuojelusta ja kuljettimien turvallisuudesta vastuussa oleville. Uusien koneiden ja laitteiden suunnitteluun tarkoitetut standardit ja niissä esitettävät periaatteet voivat olla hyödyllisiä tiedonlähteitä myös silloin, kun kyse on käytössä olevien koneiden turvallisuuden parantamisesta, vaikka lainsäädäntö ei niiden käyttämistä edellytäkään.

Käsikirjan standardit käsittelevät riskin arviointia, vähimmäis- ja turvaetäisyyksien määrittämistä, suojuksien suunnittelua, kiinteitä kulkuteitä kuten tasoja ja tikkaita sekä hihnavoimia.

SFS-käsikirja 29-2 Kuljettimet. Osa 2: Suunnittelu ja valmistus. Käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS http://sales.sfs.fi/sfs/, sähköposti: sales@sfs.fi ja puh: 09 1499 3353.

Lisätietoja: Ville Saloranta

*

Uusi käsikirja ilmastointikanavista: Rakennusten ilmanvaihdon tärkeimmät standardit

Ilmanvaihto tarkoittaa rakennuksen sisäilman poistoa ja korvaamista toista kautta tuodulla ulkoilmalla sekä sisäilman puhdistusta. SFS-käsikirjasarjaan 50 Rakennusten ilmanvaihto on koottu ilmanvaihdon tärkeimmät eurooppalaiset standardit.

Kirja on tarkoitettu kaikille ilmastoinnin (ilmastointikanavat) tilaus-toimitusketjuun liittyville toimijoille, joiden vastuualueella on tilaaminen, suunnittelu, valvonta, asennus, huolto, puhdistus ja puhtaanapito. Käsikirja sisältää standardit ilmastointikanavien ja kanavanosien mitoista. mekaanisista lujuus- ja tiiveysvaatimuksista sekä puhdistuksesta. 

Tilaa käsikirja SFS-verkkokaupasta tästä linkistä: SFS-käsikirja 50 Rakennusten ilmanvaihto. Osa 1: Ilmastointikanavat


Lisätietoja 
*

METSTA osallistui Valtakunnallisille meluntorjuntapäiville 25. - 26.3.2015

Päivillä käsiteltiin monipuolisesti ajankohtaisia asioita liittyen ympäristömeluun, meluntorjuntaan, raideliikenteen meluun, melun huomioimiseen tuulivoima-, kaavoitus- ja ympäristölupa-asioissa, yhdyskuntasuunnittelussa ja asuinrakentamisessa sekä melun kokemiseen.  Päivien anti oli suunnattu laajasti eri viranomaisille, teollisuudelle, tutkijoille, järjestöjen edustajille, konsulteille ja muille alan asiantuntijoille.

Meluntorjuntapäivien materiaaleihin pääset tutustumaan tästä linkistä 

METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski piti tapahtumassa tietoiskun standardisoinnista:

Akustiikka ja standardisointi
Standardisointiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen on omat järjestelmälliset väylänsä, jotka on hyvä tuntea. Standardisointi hyödyttää meitä kaikkia jokapäiväisessä elämässä. Sillä järkeistetään toimintaa, lisätään turvallisuutta ja parannetaan taloudellisuutta. Tässä artikkelissa vastataan seuraaviin kysymyksiin – mikä on standardi ja standardisoinnin merkitys – yleisesti sekä akustiikan kannalta. Miten standardit liittyvät lainsäädäntöön? Mitä tarkoittaa akustiikan standardisointi maailmalla (ISO), Euroopassa (CEN) ja suomessa (SFS, METSTA, K211)?


Samalla julkaistiin uusi esite Akustiikan ja värähtelyn standardeista 

Lisätietoja 
*

Teemakokoontuminen ohjausjärjestelmien turvallisuudesta

METSTA järjesti 1.4.2015 jo neljännen kerran teemakokouksen, jossa käsiteltiin ohjausjärjestelmien turvallisuutta ja siihen liittyvää standardia ISO 13849. Tälläkin kertaa asiasta riitti keskusteltavaa. 

ISO 13849 on koettu teollisuudessa osin vaikeasti tulkittavaksi. Teemakokousten tarkoituksena on madaltaa kynnystä standardin soveltamiseen ja saattaa yhteen alan toimijoita. Ohjausjärjestelmäaihe on ajankohtainen jatkossakin, koska ISO ja IEC suunnittelevat omien ohjausjärjestelmästandardiensa yhdistämistä tulevaisuudessa. Työ on jo käynnissä yhteistyöryhmässä ISO/TC 199/JWG1 ja ensimmäinen raportti työn tuloksista on juuri julkaistu.

Teemakokouksen sisällön on toteuttanut pääasiassa Matti Sundquist (Sundcon Oy). Ohjausjärjestelmäaiheen käsittelyä jatketaan Turvallisen tekniikan seminaarissa 3.6.2015 Tampereella.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja
*

METSTAssa uusi assistentti

Olemme saaneet METSTAan uuden assistentin, Minna Anttosen. Minna toimii jatkossa METSTAn yhteyshenkilönä mm. seminaari-ilmoittautumisissa ja jäsenmaksuasioissa.

Minnan tavoittaa numerosta 09 192 3281.


*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt