Tulosta METSTAn kotisivut
  18.6.2014
*

Leppoisaa kesää, toivottaa koko METSTAn väki!


Muutetaan maalle
Eletään elämää
Tehdään tekemätöntä
Saunotaan, syödään sekä …
Tuumaillaan….
Arvostetaan arkea!
*

Lausuntopyyntöpalvelu avattu

SFS:n Lausuntopyyntöpalvelu-verkkosivu on avattu osoitteessa http://lausunto.sfs.fi. Sivusto mahdollistaa lausuntovaiheessa oleviin standardiehdotuksiin tutustumisen ja niiden sisällön kommentoimisen suoraan palvelun kautta. Kuka tahansa voi lukea lausuntokierroksella olevia standardiehdotuksia ja vaikuttaa niiden sisältöön antamalla oman mielipiteensä ja muutosehdotuksensa. Standardiehdotuksien sisältöön tutustuminen ja kommentointi edellyttävät maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lausuntopyyntöpalveluun tulevat luettavaksi ja kommentoitavaksi myös METSTAn vastuulle kuuluvat CENin ja ISOn lausuntokierroksilla sekä UAP-äänestyksessä olevat standardiehdotukset. Myös mahdolliset kansallisten standardien lausuntoversiot tulevat Lausuntopyyntöpalveluun. 

Kaikki METSTAn toimialueeseen kuuluvat ajankohtaiset lausunto- ja äänestysvaiheissa olevat standardiehdotukset luetellaan edelleen myös METSTAn Lausuntopyynnöt-sivulla. Loppuäänestyksessä olevia standardiehdotuksia sekä valmiita jo julkaistuja standardeja voi ostaa SFS:n verkkokaupasta (http://sales.sfs.fi).

Kansallisten komiteoiden jäsenet saavat jatkossakin komiteoiden vastuulle kuuluvat ehdotukset (lausuntokierros ja loppuäänestys) automaattisesti ilman erilliskorvausta osana komitean jäsenpostitusta (dokumenttien jakelu METSTA-komiteaportaalin kautta).

Standardiehdotuksia kommentoitaessa on myös hyvä tutustua lausuntojen antamista koskeviin ohjeisiin METSTAn sivuilla.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää
*

Betonituotteet ‒ Kaksi kansallista SFS-standardia lausuntokierroksella

Seuraavat harmonisoituja eurooppalaisia tuotestandardeja SFS-EN 1916 ja SFS-EN 1917 täydentävät kansalliset soveltamisstandardit ovat lausuntokierroksella:
 • SFS 7033 Lausuntokierros
  Betoniputkilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.
  Characteristics and requirement levels of concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
 • SFS 7035 Lausuntokierros
  Betonirenkailta (betoniset hulevesi- ja viemärikaivot) eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.
  Characteristics and requirement levels of concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced 
Euroopan unionissa 1.7.2013 voimaan astunut rakennustuoteasetus velvoittaa CE-merkitsemään ne tuotteet, joille on julkaistu eurooppalainen harmonisoitu standardi. Betoniputkille CE-merkintään johtava standardi on SFS-EN 1916 ja betonirenkaille vastaavasti SFS-EN 1917.

Eurooppalaisten standardien laadinnassa ei kuitenkaan CENin jäsenjärjestöjen keskuudessa saavutettu täydellistä yksimielisyyttä kansallisten vaatimusten osalta, joten ne eivät ole näin kaikilta osin ohjeistukseltaan ja määräyksiltään niin kattavia kuin Suomessa käytössä ollut Betoniputkinormit 2001. Betoniputkinormit 2001 voimassaolo päättyi 1.7.2013 rakennustuoteasetuksen (silloisen direktiivin) astuttua voimaan, koska rakennustuoteasetus kieltää kansalliset hyväksynnät.

Eurooppalaisten standardien rakenne sallii kuitenkin CENin jäsenvaltioiden täydentävät kansalliset vaatimukset ja niihin liittyvät koemenetelmät. Tällainen menettely edellyttää, että näistä ohjeista ja määräyksistä laaditaan kansallinen soveltamisstandardi (National Application Standard), joka on kansallisesti lausuntokierroksen kautta hyväksytty.

Kansallisen soveltamisstandardin noudattaminen on vapaaehtoista. Tietyt menettelyt, kuten hankintaprosessi voi vaatia kansallisen soveltamisstandardin käyttöä.
Betonituotteita koskevat kansalliset soveltamisstandardit laadittiin, jotta Suomessa vakiintuneet hyvät käytännöt betoniputkien ja betonirenkaiden valmistuksessa jatkuisivat. Samalla myös putkien ja renkaiden käyttökohteet voidaan esittää yksiselitteisesti.

Betoniputket ja betonirenkaat kuuluvat laadunvalvonnan osalta AVCP-luokkaan 4. Tämä tarkoittaa, että valmistaja voi tehdä laadunvalvonnan itse ilman ulkopuolista valvontaa. Kansalliset soveltamisstandardit on laadittu siten, että niitä voidaan soveltaa laadunvalvonnassa silloin, kun valvontaa suorittaa ns. kolmas osapuoli. Yhdessä tehtaan laatukäsikirjan kanssa kansalliset soveltamisstandardit antavat tarkastajalle mahdollisuuden tarkistaa tehtaan valmistus ja muu toiminta sillä tasolla, että syntyy luotettava kuva tehtaan toiminnasta.

EK-tuotteita markkinoivat betoniputki- ja kaivovalmistajat ovat jäsenjärjestönsä periaatteiden kautta sitoutuneet käyttämään kolmannen osapuolen valvontaa valmistuksessaan. Jotta saataisiin kolmannelle osapuolelle ohjeet laadunvalvonnan suorittamiseen, tarvitaan kansallisesti hyväksytyt ohjeet ja määräykset, jotka kohtelevat alan valmistajia tasapuolisesti. Tähän voidaan käyttää kansallista soveltamisstandardia.

Lisätietoja: Tuire Tommila
*

Uusittuja standardeja painelaitemateriaaleista

Saumattomia painelaiteteräsputkia koskeva viisiosainen eurooppalainen standardisarja EN 10216-1…5 saatiin julkaistua vuoden 2013 loppupuolella ja ne vahvistettiin SFS-standardeiksi tammikuussa 2014. Standardit on nyt julkaistu myös suomenkielisinä käännöksinä:

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot:
- Osa 1: Seostamattomat teräsputket huoneenlämpötiloihin
- Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket
- Osa 3: Seostetut hienoraeteräsputket
- Osa 4: Seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin
- Osa 5: Ruostumattomat teräsputket.

Paineenalaiseen käyttöön tarkoitettujen kiinnittimien materiaaleja käsittelevästä standardista EN 10269 on myös julkaistu päivitetty painos. Standardi SFS-EN 10269:2013 ”Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpötiloissa käytettäviin kiinnittimiin” on käännetty myös suomeksi.

Alkuvuodesta 2014 julkaistiin myös suomenkielisenä käännöksenä standardi SFS-EN 13480-2 + A1:2013 ”Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit”. Käännökseen on sisällytetty standardin EN 13480-2:2012 viimeisin hyväksytty muutoslehti A1:2013 sekä myös ”Issue 2 (2013-08)” korjaukset.

Kaikki em. standardit on tarkoitettu painelaitedirektiivin kanssa yhdenmukaistetuiksi standardeiksi, mutta uusille standardeille EN 10216-1…5 ja EN 10269 ei vielä ole julkaistu viitetietoja EUn virallisessa lehdessä, joten niiden osalta on vielä sovellettava edellisiä painoksia. Viimeisimmät tiedot yhdenmukaistetuista standardeista löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment/index_en.htm.

Muutenkin painelaitemateriaaleja koskevia standardeja ollaan parhaillaan aktiivisesti uusimassa. Työn alla on mm. levyjä, takeita, valuja, tankoja, putkenosia ja hitsattuja putkia ja koskevien yhdenmukaistettujen EN-standardien päivittäminen. Uusintatyöstä saa lisätietoa ja siihen voi osallistua METSTAn kansallisen komitean K 107 Painelaitemateriaalit kautta.

*

Kuparituotteet sähkötekniseen käyttöön

Kuparia ja kupariseoksia koskevia eurooppalaisia standardeja laativa komitea CEN/TC 133 ”Copper and copper alloys” on päivittänyt sähköteknisiin sovelluksiin tarkoitettuja kuparituotteita koskevat standardit:

 • SFS-EN 13599:2014 Kupari ja kupariseokset. Kuparilevyt ja -nauhat sähkötekniseen käyttöön
 • SFS-EN 13600:2013 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat kupariputket sähkötekniseen käyttöön
 • SFS-EN 13601:2013 Kupari ja kupariseokset. Kuparitangot ja -langat yleiseen sähkötekniseen käyttöön
 • SFS-EN 13602:2013 Kupari ja kupariseokset. Sähköjohtimissa käytettävä vedetty pyöreä kuparilanka
 • SFS-EN 13604:2013 Kupari ja kupariseokset. Sähköä hyvin johtavasta kuparista valmistetut tuotteet puolijohde-, elektroniikka- ja tyhjösovelluksiin
 • SFS-EN 13605:2013 Kupari ja kupariseokset. Kupariprofiilit ja -profiililangat sähkötekniseen käyttöön&nbs
 • Suomenkieliset painokset näistä standardeista julkaistaan kesäkuun puolivälissä.

  Lisätietoja: Mika Vartiainen

  *

  Vesikemikaalit: SFS-käsikirjat päivittyvät

  Vesikemikaalistandardit ovat työkaluja vesilaitosten henkilökunnalle ja hankintatoimelle. Standardit kuvaavat kemikaalien turvallisen käsittelyn, säilytyksen, mahdolliset reaktiot muiden aineiden kanssa ja niissä annetaan ohjeita onnettomuustilanteissa toimimiseen.

  Seuraavat SFS-käsikirjat on päivitetty:
  • SFS-käsikirja 45-1 Vesikemikaalit. Osa 1: Pintavesilaitoksen vesikemikaalit. Hapettimet, saostuskemikaalit ja muut kemikaalit
  • SFS-käsikirja 45-2 Vesikemikaalit. Osa 2: Pohjavesilaitoksen vesikemikaalit. Desinfiointi ja pH:n säätö
  Erityisalojen julkisia hankintoja säädellään erityisalojen hankintalailla (349/2007). Hankintalaissa teknisellä eritelmällä tarkoitetaan hankinnan kohteena olevan tuotteen, palvelun tai materiaalien ominaisuuksien määrittelyä.

  Tekniset eritelmät on laadittava ensisijaisesti viittaamalla standardiin, eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA) tai viralliseen tekniseen määrittelyyn. Ominaisuuksia, joita teknisessä erittelyssä voidaan kuvata, ovat laadun taso, ympäristönsuojelun taso, suunnitteluvaatimukset, vaatimustenmukaisuuden arviointi, suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus tai mitat.

  Vesikemikaali-standardeissa asetetaan kemikaaleille puhtausvaatimukset, joita hankintatoimi voi edellyttää toimittajan täyttävän.

  Katso hankintatoimelle suunnattu video vesikemikaaleista Youtubesta

  Lisätietoja: Tuire Tommila

  *

  Julkaistuja ja tulevia painelaitestandardien käännöksiä

  Seuraavat suomeksi käännetyt painelaitestandardit on julkaistu ja ne ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta:
  • SFS-EN 12953-1 Tulitorvikattilat. Osa 1: Yleistä
  • SFS-EN 13445-5 Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus, sisältää issuen 5 (2013-07)
  • SFS-EN 12953-13 Tulitorvikattilat. Osa 13: Käyttöohjeet
  • SFS-EN 13480-4 + A1 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus
  • SFS-EN 13480-5 + A1 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus, sisältää issuen 2 (2013-08)
  • SFS-EN 13480-4 + A1 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus
  • SFS-EN 12952-7 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 7: Vaatimukset kattilan varusteille. (Julkaisupäivä 4.7.2014)
  Standardeista EN 13445 ja EN 13480 julkaistaan joka vuosi uusi numero (issue), joka yhdistää standardien eri osiin vuoden aikana tehdyt muutokset ja korjaukset.  Muutokset aikaisempaan issueen on merkitty standardiin pystyviivoilla. Uusin issue löytyy SFS:n verkkokaupasta kunkin standardin englanninkielisen julkaisun kohdalla, esim. SFS-EN 13445-5:en.

  Lisätietoja: Ville Rantanen
  *

  Tarkastatko siirrettäviä henkilönostimia?

  Uusi SFS-käsikirja 31 Siirrettävät henkilönostimet on julkaistu. Tarkastajan käsikirja toimii oivallisena viiteteoksena mm. henkilönostimien tarkastajille ja muille tahoille, jotka tarvitsevat tietoja myös kumotuista standardeista.

  Käsikirjaan on koottu siirrettävien henkilönostimien rakenteellista turvallisuutta koskevan standardin EN 280 kaikki julkaistut painokset sekä niitä edeltänyt kansallinen standardi SFS 5124. Käytössä oleviin henkilönostimiin sovelletaan käyttöasetusta (403/2008) ja se on myös sisällytetty tähän käsikirjaan.

  SFS-käsikirja 31 Siirrettävät henkilönostimet. Tarkastajan käsikirja
  1. painos, 2014. A4-koko. 514 s. (fi/en). Hinta: 150 € (+ alv 10 %).

  Käsikirjan standardit liittyvät koneiden suunnittelua ja valmistusta koskeviin EU:n "uuteen" konedirektiiviin 2006/42/EU sekä "vanhaan" EY:n konedirektiiviin 98/37/EY (muutettuna direktiivillä 98/79/EY) sekä ne Suomessa voimaansaattaneisiin valtioneuvoston asetukseen (400/2008, koneasetus) ja valtioneuvoston päätökseen (1314/1994, konepäätös).

  SFS-käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Verkkokauppa: http://sales.sfs.fi/sfs/

  Lisätietoja: Lauri Elers
  *

  Forum 2014 - Standardisoinnin vuositapahtuma Finlandia-talolla marraskuussa

  Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin

  Standardien merkitys liike-elämässä kasvaa jatkuvasti. Standardit helpottavat kaupankäyntiä ja niitä hyödynnetään yhä enemmän hankinnoissa ja viestinnässä. Niiden avulla voidaan vähentää tuotantokustannuksia sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta.

  Standardien määrä on suuri, Suomessa on voimassa noin 25 000 standardia, joista yli 90 % on eurooppalaisia tai kansainvälisiä. Standardisointi laajenee edelleen uusille alueille ja uusiin näkökulmiin: Lainsäädäntöön liittyvät standardit tulevat lisääntymään lähivuosina. Standardeja hyödynnetään nykyistä enemmän myös innovaatio- ja tuotekehityshankkeiden tulosten markkinoille saattamisessa.
  Lisäksi palvelujen laajempi standardisointi on käynnistymässä.

  Tervetuloa Forum 2014 -tilaisuuteen, jossa voit tutustua standardeihin ja niiden tekijöihin. Forum 2014 järjestetään Finlandia-talolla Helsingissä tiistaina 4.11.2014 klo 12 - 18.30.

  Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu osoitteessa www.standardiforum.fi.

  Tilaisuus on maksuton.

  *

  Ajankohtaiset lausuntopyynnöt