Tulosta METSTAn kotisivut
  13.2.2014
*

Teräskokoonpanojen CE-merkinnällä on kiire!

Rakentamiseen käytettävät, standardin SFS-EN 1090-1 soveltamisalaan kuuluvat kantavat teräs- ja alumiinikokoonpanot ovat rakennustuotteita, joilta edellytetään 1.7.2014 alkaen CE-merkintää.

CE-merkinnän voi kiinnittää vain, jos valmistajalla on ilmoitetun laitoksen* myöntämä todistus ja valmistaja on laatinut tuotteelleen suoritustasoilmoituksen. Ilmoitettu laitos voi myöntää todistuksen, kun valmistajan tehtaan laadunvalvontajärjestelmä (FPC-järjestelmä) on hyväksytty. Teknologiateollisuus ry on laatinut teräskokoonpanoja valmistavalle teollisuudelle vapaasti käytettävän FPC-mallipohjan.

Oikeus kiinnittää teräskokoonpanoihin CE-merkintä edellyttää ilmoitetun laitoksen todistusta, jossa todetaan tuotteen ja sen toteutusprosessin täyttävän standardissa SFS-EN 1090-1 sekä sen viitestandardeissa esitetyt vaatimukset. CE-merkinnän kiinnittää tuotteen markkinoille tuova taho, mutta koko valmistusketju alihankkijoineen tulee olla kirjallisesti kuvattu ja tarkastettu.

Todistuksen saamiseksi tulee seuraavat asiat olla tehtynä:

 • Valmistaja: tehtaan sisäinen laadunvalvonnan kirjallinen kuvaus, eli FCP-manuaali
 • Valmistaja: alkutestaukset
 • Ilmoitettu laitos: alkutarkastus, joka kattaa:
  • kirjallisen FCP-manuaalin läpikäynnin
  • tarkastuskäynnin tehtaassa, jolla varmistetaan, että FCP-järjstelmä on käytössä manuaalissa kuvat mukaisesti.

® todistus, jonka perusteella on oikeus kiinnittää CE-merkintä

Todistus pysyy voimassa:

 • Valmistaja: FPC-järjestelmän ylläpito ja toiminnan sekä laadunvalvonnan toteuttaminen järjestelmässä kuvatun mukaisesti
 • Ilmoitettu laitos: määrävälein tehtäviä tarkastuskäyntejä, joilla varmistetaan tuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus ja FPC-järjestelmän mukainen toiminta

Muutama käytännön vinkki prosessin läpiviemiseen:

 1. Käynnistä FPC-manuaalin laatiminen joko itsenäisesti tai ota yhteyttä konsulttiin. Yrityksen kannattaa ehdottomasti itse kirjoittaa FPC-manuaali, mutta konsultti voi toimia hyvänä tukena manuaalin laajuuden hahmottamisessa sekä koko prosessin aikatauluttamisessa.
 2. Mikäli valmistusprosessi sisältää hitsausta, varmista, että standardin edellyttämät henkilöpätevöinnit ja menetelmäkuvaukset ovat kunnossa.
 3. Ole mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ilmoitettuun laitokseen. Sovi ajankohta alkutarkastukselle sekä päivänmäärä, jolloin toimitat kirjallisen FPC-manuaalin heille arvioitavaksi. Näiden ajankohtien – alkutarkastus ja FPC-manuaalin läpikäynti – väli tulee olla vähintään kaksi viikkoa.

Tutustu FPC-mallipohjaan ja tausta-aineistoon osoitteessa:
http://www.metsta.fi/terasrakenteet_ce-merkinta.php

On tärkeää huomioida, että ilmoitettujen laitosten kapasiteetti ei ole rajaton!

CE-merkinnän kiinnittävän päätoimijan alihankkijat

Alihankkija ei voi kiinnittää CE-merkintää, mutta hän voi hankkia vapaaehtoisen, standardin SFS-EN 1090-2 (= osa 2) mukaisen, todistuksen. Todistuksen avulla hän voi tarjota omaa työtänsä/osakokoonpanoja useammalle päätoimittajalle ja osoittaa oman osuutensa vaatimustenmukaisuuden kokoonpanon CE-merkintää varten. Vapaaehtoisia todistuksia voivat myöntää tarkastuslaitokset, jotka toimivat SFS-EN 1090-1 mukaisina ilmoitettuina laitoksina. Vapaaehtoisten todistusten myöntäminen on kuitenkin erillistä toimintaa ilmoitetun laitoksen toiminnasta.

Alihankkija voi myös noudattaa päätoimijan FPC-järjestelmää, jossa päätoimija on kuvannut menettelyt vaatimusten täyttymiselle. Jos eri päätoimijoilla on erilaiset toimintatavat alihankkijan työkokonaisuudesta tai osakokoonpanoista, tulee alihankkijan kyetä muokkaantumaan näiden erilaisten kuvausten mukaisesti.

Päätoimijan tulee FPC-järjestelmässään kuvata alihankkijoiden hyväksyntäkriteerit ja tarvittaessa auditointimenettelyt.

CE-merkinnän oikeellisuus

Kaikkiin rakennustuotteisiin, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, (hEN - ja hENin siirtymäaika on päättynyt)- tulee kiinnittää CE-merkintä. CE-merkintävelvoite pohjautuu rakennustuoteasetukseen 305/2011/EU. CE-merkinnän oikeellisuudesta vastaa valmistaja.

Valmistajan tuotteeseen tai tuotteen asiakirjoihin laittama CE-merkintä osoittaa, että valmistaja ottaa vastuun siitä, että tuote on merkinnän saamista edellyttävien lainsäädännöllisten vaatimusten mukainen. CE-merkintä osoittaa lisäksi, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen, ja siten mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n markkinoilla. CE-merkinnällä varustettua tuotetta voidaan myydä kaikkialla Euroopan talousalueella (ETA-maita ovat EU:n 28 jäsenmaata sekä EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja).

Vastaava pätee myös tuotteisiin, jotka on valmistettu muissa maissa, mutta joita myydään Euroopan talousalueella.

CE-merkinnän oikeaa käyttöä valvoo markkinavalvonta. Rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena toimii Suomessa Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto, TUKES.

Mikäli yritys valmistaa hitsattuja tuotteita, tulee yrityksen varmistaa että:

 • Hitsaajat ja hitsausoperaattorit ovat pätevöity
 • Hitsauskoordinoija on pätevöity
 • Materiaalien ja lisäaineiden tunnistettavuus ja ainestodistukset ovat kunnossa
 • On tehty alkutestaukset (joita ovat esim. hitsausohjeiden (WPS, pätevöinti sekä polttoleikkauksen ja lämpöoikaisun menetelmäkokeet)
 • Hitsausohjeiden oikeasta käytöstä on varmistuttu

SFS-EN 1090-1+A1
Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Lisätiedot SFS:n verkkokaupan sivuilta

SFS-EN 1090-2+A1
Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Lisätiedot SFS:n verkkokaupan sivuilta

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Verkkokauppa: http://sales.sfs.fi
Asiakaspalvelu: 09 – 1499 3353 tai sales@sfs.fi.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

* Ilmoitettu laitos on EU:n jäsenvaltion valtuuttama organisaatio, jolla on oikeus arvioida tuotteen vaatimustenmukaisuus tietyn standardin mukaan. Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen listaa (lista per 31.5.2013) rakennustuoteasetuksen alaisten tuotestandardien mukaisista ilmoitetuista laitoksista.

*

Energiaan liittyvät direktiivit – läpivalaisu rakentamisen kannalta -seminaari 15.5.2014

Seminaarin aiheina ovat:

 • Rakentamismääräysten uudistaminen
 • Direktiivit suhteessa rakentamismääräyksiin -  Mitä tarkoittaa käytännössä.
 • Mistä energia jatkossa? - Entä nollaenergiarakentaminen
 • Suunnittelijan vastuut, rakennusvalvonta
 • Käytännössä - isojen ja pienten rakennusliikkeiden kannalta.

Eurooppalaisista säädöksistä käydään läpi energiatehokkuusdirektiiviä (EED), rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD) sekä uusiutuvan energian direktiivi (RES) sekä niiden yhteyttä eurooppalaiseen standardisointiin.

AIKA JA PAIKKA
15.5.2014. Klo 09:00 - 16:00.
Paikka: Ympäristöministeriö/Kuukkeli, Kasarmikatu 25, Helsinki
Ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski

*

Turvalaitteiden passivoinnin turvallinen toteuttaminen

Koneturvallisuuden teemasivuille on lisätty Tapio Siirilän kirjoittama asiantuntija-artikkeli turvalaitteiden passivoinnin turvallisesta toteuttamisesta. Käy lataamassa artikkeli tästä!

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

*

Turvallisen tekniikan seminaari järjestetään Tampereella 4.-5.6. 2014

Turvallisen tekniikan seminaari järjestetään Tampereella 4.-5.6. Pääseminaarin (torstai 5.6) aiheina ovat mm. yrityksen turvallisuusstrategiat, työsuojelutarkastajien havainnot kentältä ja kulkutiet.

Työpajapäivässä (keskiviikko 4.6) aiheina ovat mm. konedirektiivin tulkinta ja liikkuvat työkoneet.

Varaa seminaaripäivät kalenteriisi! Tarkempi ohjelma julkaistaan maaliskuussa.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt