Tulosta METSTAn kotisivut
  14.11.2013
*

Pienjätevedenpuhdistamoiden CE-merkintä tehtävä toistaiseksi standardin SFS-EN 12566-3 + A1 mukaisesti

Pienjätevedenpuhdistamoita koskeva yhdenmukaistettu tuotestandardi:

SFS-EN 12566-3+A1 Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 3: Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot

on kumottu standardilla SFS-EN 12566-3+A2 (19.6.2013), mutta sen viitetietoja ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Standardi SFS-EN 12566-3+A2 on tehty vastaamaan rakennustuotedirektiiviä, joka on korvattu 1.7.2013 voimaan tulleella rakennustuoteasetuksella. Tämän hetkisen tiedon mukaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tulla julkaisemaan niiden yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja, jotka eivät ole uuden rakennustuoteasetuksen mukaisia. CE-merkintää ei voi siis kiinnittää SFS-EN 12566-3+A2 mukaisesti, vaan tähän on sovellettava kumottua standardia.

Asia on käsittelyssä standardin laatineessa komiteassa CEN/TC 165 Wastewater engineering.

Lisätietoja: Tuire Tommila

*

Uudella standardilla selkeyttä ulkoistamiseen

ISO 37500 - Guidance on outsourcing - standardi nyt lausunnolla.

Standardi on suunnattu sekä ulkoistajille että palvelun tarjoajille, ja se on myös toimialariippumaton. Standardi sisältää terminologian, ulkoistamisen elinkaaren ja siihen liittyvät olennaiset prosessit sekä parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä. Standardi tarjoaa ohjeita pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja siten saavutettaviin molemminpuolisiin hyötyihin.

Standardi keskittyy edistämään hyvää hallintotapaa sekä varmistamaan ulkoistamisen joustavuuden sopeutettaessa muuttuvia vaatimuksia. Lisäksi ulkoistamisen riskit, kestävä kehitys sekä yrityssuhteet ovat standardin kantavia ajatuksia.

Ulkoistamisen onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa suoraan työntekijöihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Uusi standardi ISO 37500 voi ratkaisevasti auttaa ulkoistamisen onnistumisessa. Standardi auttaa ja tukee asiakkaita, palveluntarjoajia ja kolmannen osapuolen neuvonantajia (lakimiehet ja konsultit). Erityisesti kommunikaatio eri osapuolten välillä helpottuu terminologian ja menettelytapojen yhtenäisyyden vuoksi.

Miten voit vaikuttaa

Standardi on nyt kansallisella lausuntokierroksella, joka on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja.

Parempaa ulkoistamista standardisoimalla!

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski

*

Tuotanto-omaisuuden hallinta ja kunnossapito

 prEN 16646 - Maintenance - Maintenance within physical asset management

Physical asset management is the optimal life cycle management of the physical assets to sustainably achieve the stated business objectives”. We need ‘physical asset management‘ today more than before.

This European standard introduces the general approach for physical asset management. It also introduces the relationship between organizational strategic plan and maintenance management system and describes interrelations between maintenance process and all the other asset management processes. It addresses the role and importance of maintenance within physical asset management system during whole lifecycle of an item and in all the phases of management processes of an organization.

This European standard is best applicable to production organizations of all sizes. This European standard consists of guidance and recommendations and is not intended to be used for certification, regulatory, or contractual use. However, it is a good starting point for the assessment of physical asset management practices and for development.

Miten voit vaikuttaa

Standardi on nyt kansallisella lausuntokierroksella, joka on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski

*

Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Uusia käsikirjoja ja työkohteita

Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisee kaksi uutta käsikirjaa sisältäen standardeja kunnonvalvonnan perusteisiin ja tekniikoihin liittyen. Aiemmin on jo julkaistu käsikirja: Kunnossapidon johtaminen. Kirjat on tarkoitettu kunnossapidosta vastaaville (kunnossapitopäälliköt ja kunnossapidon työnjohtajat), kunnossapidon suunnittelijoille sekä kunnossapitopalveluiden tilaajille.

 • SFS-käsikirja 55 - 1 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Kunnossapidon johtaminen
  • sisältää kunnossapidon johtamiseen liittyvät standardit - terminologia, tunnusluvut, sopimukset sekä dokumentointi ja suunnittelu.
 • SFS-käsikirja 55 - 2 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Kunnonvalvonnan perusteet
  • sisältää yleisten kunnonvalvonnan ohjeiden ja sanastojen lisäksi perusteet myös diagnostiikalle sekä prognostiikalle.
 • SFS-käsikirja 55 - 3 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - Kunnonvalvontatekniikat
  • sisältää perusteet värähtelyn, lämpökuvauksen, akustisen emission sekä ultraäänen käyttöön kunnonvalvonnassa.

Käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS: http://sales.sfs.fi/sfs/ Julkaisumyynti, puh. 09 1499 3353.

Uusia työkohteita Kunnossapidosta

CEN TC 319 "Maintenance" ryhmässä on alkamassa useita uusia työkohteita seuraavissa työryhmissä:

 • WG 3 - Maintenance agreements-  Kunnnossapidon sopimukset
 • WG 4 - Terminology - Terminologia
 • WG 12 - Risk based inspection framework - Riskipohjainen arviointikehys
 • WG 13 - Maintenance process - Kunnossapidon prosessit
 • Kiinteistöjen kunnossapito

Näihin työkohteisiin tarvitaan myös Suomalaisia kunnossapidon ammattilaisia asiantuntijoiksi. Kansallinen standardisointikomitea K319 seuraa muun kunnossapidon standardisoinnin lisäksi myös näitä uusia työryhmiä.

Tervetuloa osallistumaan standardisointiin!

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski
K319 Kunnossapito ja kunnonvalvonta - komitean sihteeri

*

Ilmastonmuutosta hillitään standardeilla

… ja standardit ovat uudessa SFS-käsikirjassa 69 Energianhallinta, energiatehokkuus ja energiansäästöjen laskenta.

SFS-käsikirja 69 sisältää kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja energianhallintaan, energiatehokkuuteen ja energiasäästöjen laskentaan.

Käsikirja sisältää standardin SFS-EN 50001, joka soveltuu kaikille organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että täyttävät asettamansa energiapolitiikan tavoitteet.

Käsikirjassa on myös standardi SFS-EN 16247-1, jota sovelletaan kaiken tyyppisille laitoksille ja organisaatioille, kaikille energiamuodoille ja energiankäyttökohteille (ei yksittäisiin pientaloihin). Tämä eurooppalainen standardi kattaa yleiset vaatimukset kaikille energiakatselmuksille.

Lisäksi käsikirja sisältää standardeja, jotka sisältävät:

 • määritelmiä ja vähimmäisvaatimuksia energiatehokkuuspalveluille
 • yleistä menettelyä top-down- ja bottom-up-menetelmien käyttämiseksi energiatehokkuus- ja energiansäästölaskennassa
 • menetelmiä energiatehokkuuden vertailemiseksi ja vaatimukset sähkön alkuperätakuulle kaikista energialähteistä
 • termit energianhallintaan ja energiatehokkuuteen.

Käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh: 09 1499 3353, sähköposti:sales@sfs.fi. SFS-verkkokauppa on käytössänne kellon ympäri.

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Standardi hissityöturvallisuudesta on uusittu

Hissityöturvallisuuden standardi SFS 5880 on uudistettu. Standardin mukaista turvallisuustasoa tulee käyttää kaikissa hissitöissä Suomessa.

Standardi sisältää varotoimia erilaisten riskien pienentämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi sekä toimintatapoja, joilla aikaansaadaan työmaakohtainen turvallisuus.

Standardia sovelletaan työskentelyyn henkilöhissien ja tavarahenkilöhissien asennuksen, huollon, korjauksen, modernisoinnin, purkamisen ja tarkastuksen aikana. Siinä otetaan huomioon myös ulkopuolisille ihmisille, eläimille ja omaisuudelle aiheutuvat riskit.

Uudistettuun painokseen on tehty mm. seuraavat muutokset:

 • velvoitteet laissa on päivitetty
 • kohdassa 5.2.1, KTMp 516/1996 5 §, on tarkennettu turvallisuusvaatimuksia
 • tapaturmailmoituksia koskevaa kohtaa on muutettu
 • itsenäisen työskentelyn edellytyksiä on muutettu siten, että työkokemus
 • sähkötöissä on korvattu työkokemuksella hissitöissä
 • hissitöiden johtajan ammatillisia pätevyysvaatimuksia on päivitetty
 • kohdissa 7.1.4 ja 7.2.1.7 on muutettu viittaus standardiin
 • työtilojen suojaus yläpuolelta on lisätty kuiluissa liittyvää työskentelyä koskevaan kohtaan
 • liitteessä A, Riskien tunnistaminen ja hallinta, on tehty muutoksia taulukkoihin A.1, A.6, A.7, A.8, A.11 ja A.14
 • liitteeseen A on lisätty uusi taulukko, joka koskee työskentelyä kuilussa.

Kaikki hissistandardit on listattu SFS-verkkokaupassa sales.sfs.fi. Klikkaa kohtaa
SFS:n julkaisut ryhmittäin ja valitse ryhmä 91.140.90.

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt