Tulosta METSTAn kotisivut
  10.10.2013
*

Uusittuja ja uusia valustandardeja

Valimotekniikkaan liittyvissä eurooppalaisissa standardeissa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia.

Valurautojen nimikkeet

Valurautalajien nimikkeitä käsittelevä standardi SFS-EN 1560:2011 "Valut. Valurautojen nimikejärjestelmä. Rautalajien tunnuksiin perustuvat nimikkeet ja numeeriset nimikkeet" on uudistunut ja suurin muutos standardissa liittyy uuteen numeeriseen nimikejärjestelmään, jonka mukaisesti valurautalajeille on uusissa valumateriaalistandardeissa annettu nimikkeet muotoa 5.nnnn, jossa pisteen jälkeisin numeroin ilmoitetaan valuraudan grafiittirakenne ja matriisin rakenne sekä valurautalajin yksilöinti. Uusi numeerinen nimikejärjestelmä noudattelee terästen vastaavan nimikejärjestelmän SFS-EN 10027-1 periaatteita. Lisäksi valurautojen tunnuksiin perustuvissa nimikkeissä valettuja näytteitä kuvaavat kirjaimet S (erillään valetut näytteet) ja U (kiinni valetut näytteet) on poistettu.

Valujen tekniset toimitusehdot

Standardia SFS-EN 1559-1:2011 "Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Yleistä" on uusittu mm. yhtenäistämällä sitä terästuotteiden yleisten teknisten toimitusehtojen standardin SFS-EN 10021 kanssa sekä lisäämällä materiaalistandardeissa käyttöön otettu uusi näytteen valmistusmenetelmä, rinnakkain valettu näyte

Standardin SFS-EN 1559-3:2011 "Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Rautavalujen lisävaatimukset" muutokset liittyvät lähinnä valujen sisä- ja ulkopuolisen tilan rikkomattoman aineenkoetuksen vaatimuksiin. Standardia on käytettävä yhdessä standardin SFS-EN 1559-1 kanssa.

Teknisten toimitusehtojen standardisarjaan EN 1559 kuuluvia teräs- ja alumiinivalujen osia 2 ja 4 ollaan myös päivittämässä, ja niiden uusia painoksia voidaan odottaa julkaistavaksi vuoden 2014 aikana.

Valujen materiaalistandardit

Standardissa SFS-EN 1561:2011 "Valut. Suomugrafiittivaluraudat" on uusittu määräävän seinämänpaksuuden ja mekaanisten ominaisuuksien suhteita eri näytetyypeillä sekä lisätty opastavia liitteitä materiaalien ominaisuuksista. Standardin suomenkielinen käännös julkaistaan lokakuussa.

Standardiin SFS-EN 1562:2012 "Valut. Adusoidut valuraudat" on päivitettäessä lisätty mm. uusia opastavia liitteitä sekä vähimmäisiskuenergiavaatimukset mustaydinvaluraudasta työstetyille näytteille.

Uusittuun standardiin SFS-EN 1563:2012 "Valut. Pallografiittivaluraudat" on uutena materiaaliryhmänä tuotu liuoslujitettavia ferriittisiä valurautoja. Standardiin on lisätty myös pallografiittivalurautojen teknisiä ominaisuuksia koskevaa lisätietoa. Standardin suomenkielinen käännös julkaistaan lokakuussa.

Uuteen materiaalistandardiin SFS-EN 16124:2012 "Valut. Niukkaseosteiset kuumalujat ferriittiset pallografiittivaluraudat" on koottu piillä ja molybdeenillä seostettuja SiMo-valurautoja, jotka kestävät hyvin muodonmuutoksia ja hapettumista korkeissa lämpötiloissa.

ADI-valurautojen standardin SFS-EN 1564:2011 "Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat" uusinnassa on mm. korvattu valurautalaji EN-GJS-1000-5 kahdella uudella, EN-GJS-900-8 ja EN-GJS-1050-6, tehty muutoksia murtovenymävaatimuksiin tietyille lajeille sekä esitetty mekaaniset ominaisuudet jaoteltuna kolmeen eri seinämänpaksuusalueeseen. Myös uusia liitteitä valurautojen ominaisuuksia koskien on laadittu.

Standardissa SFS-EN 12513:2011 "Valut. Kulumiskestävät valuraudat" nimikkeet muodostetaan nyt Brinell-kovuuden perusteella entisen Vickers-kovuuden sijaan. Myös uusia valurautalajeja (EN-GJN-HB400, EN-GJN-HB500 ja EN-GJN-HB630) on lisätty.

Standardin SFS-EN 13835:2012 "Valut. Austeniittiset valuraudat" uusinnassa on (kuten muissakin valurautojen materiaalistandardeissa) päivitetty määräävän seinämänpaksuuden, valettujen näytteiden ja erikseen, rinnakkain ja kiinni valettujen näytteiden määritelmät.

Uudessa standardissa SFS-EN 16079:2012 "Valut. Tylppägrafiittivaluraudat" esitetään viisi tylppägrafiittivalurautalajia (GJV) murtolujuusluokissa 300, 350, 400, 450 ja 500 MPa. Standardissa on myös lisätietoa näiden valurautojen mekaanisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä käyttökohteista.

Edellä mainituista standardit EN 1562, EN 1563, EN 1564 ja EN 13835 ovat painelaitedirektiivin 97/23/EY kanssa yhdenmukaistettuja standardeja.

Valujen rikkomaton aineenkoetus

Valujen pinnan tilan tarkastusta käsittelevä uusittu standardi SFS-EN 1370:2012 "Valut. Pinnan tilan tarkastus" on korvannut standardin edellisen painoksen, joka koski pinnankarheuden silmämääräistä tarkastusta sekä pintavirheiden silmämääräistä tarkastusta koskeneen standardin SFS-EN 12454.

Uusittuun standardiin SFS-EN 1371-1:2012 "Valut. Tunkeumanestetarkastus. Osa 1: Hiekka-, kokilli- ja matalapainevalut" on mm. lisätty uusia tunkeumanestetarkastuksen laatuluokkia. Standardin osa 2 on myös uusittavana ja julkaistaneen vuoden 2014 aikana.

Standardiin SFS-EN 12680-3:2012 "Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 3: Pallografiittirautavalut" on päivityksen yhteydessä mm. lisätty uusi taulukko pienille valukappaleille sekä tehty muutoksia ultraäänitarkastuksen laatuluokkiin.

Valujen toleranssit, työstövarat ja piirustusmerkinnät

Valukappaleiden toleransseja, työstövaroja ja piirustusmerkintöjä koskevat seuraavat standardit:

  • SFS-EN ISO 8062-1:2007 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 1: Sanasto
  • CEN ISO/TS 8062-2:2013 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 2: Säännöt
  • SFS-EN ISO 8062-3:2007 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 3: Valukappaleiden mittojen yleistoleranssit, geometriset yleistoleranssit ja työstövarat
  • SFS-EN ISO 10135:2009 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden piirustusmerkinnät teknisessä tuotedokumentoinnissa (TPD).

Standardilla SFS-EN ISO 8062-3 on kumottu standardin edellinen painos SFS-ISO 8062:1985 ja uusi standardi sisältää nyt myös geometriset yleistoleranssit (suoruus, tasomaisuus, ympyrämäisyys, yhdensuuntaisuus jne.).

Tekninen spesifikaatio CEN ISO/TS 8062-2 on juuri julkaistu englanninkielisenä ja suomenkielinen käännös julkaistaan myöhemmin. Se sisältää sääntöjä mittatoleranssien ja geometristen toleranssien soveltamiseen.

Standardissa SFS-EN ISO 10135 määritellään muotilla valmistettavien kappaleiden vaatimusten merkitsemistä koskevat säännöt ja sopimukset.

Lisätietoja: Mika Vartiainen

*

Tosi ISO kokous Helsingissä

GPS-tolerointijärjestelmää kehittävä tekninen komitea ISO/TC 213 kokoontui Helsingissä melkein kahden viikon ajan 16.9 - 27.9. Kokous järjestettiin SFS:n neuvottelutiloissa. Kokoukseen osallistui noin 90 asiantuntijaa eri maista. Työryhmäkokouksia pidettiin yli kaksikymmentä. Kokousjärjestelyt olivat siis varsin mittavat! Palautteen perusteella METSTA ja SFS onnistuivat järjestelyissä erinomaisesti.

ISO/TC 213 agendalla on tällä hetkellä mm. geometrisia toleransseja käsittelevän standardin ISO 1101 uusi lisäosa, jossa esitellään paljon uusia ominaisuuksia geometriseen tolerointiin. Pitkällä aikavälillä useita standardeja, mm. paikkatolerointia ja profiilien tolerointia koskevat standardit ISO 5458 ja ISO 1660 sekä maksimimateriaalin periaatetta käsittelevä ISO 2692, on tarkoitus liittää standardiin ISO 1101. Tällöin syntyy luultavasti useampiosainen standardisarja, josta käyttäjien on helpompi löytää tarvitsemansa tieto.

Mittaustekniikan saralla Helsingin kokouksessa jatkettiin kappaleen geometrian ja pinnan ominaisuuksien ei-koskettavia 3D-mittausmenetelmiä käsittelevien standardien laadintaa. Uusien menetelmien tarkkuus ja niissä käsiteltävä tietomäärä on paljon nykyisiä menetelmiä suurempi.
ISO/TC 213 kokoontuu kaksi kertaa vuodessa eri puolilla maailmaa. Komitean aktiivijäseninä on 25 maata. Työtä seuraa yli 150 asiantuntijaa eri teollisuusmaista. Seuraava kokous järjestetään helmikuussa 2014 Tukholmassa.

Kuva: ISO/TC 213 -yleiskokouksen tunnelmia Helsingissä. SFS:n Antti Karppinen toivotti kokousvieraat tervetulleiksi Helsinkiin.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

*

Johtamisen standardit – yrityksen kehittämisen työkalut - 30.10.2013 Helsingissä

 ISO 9000 ja ISO 14000 -sarjan standardit ovat Suomessa tunnettuja ja käytettyjä
yritysten toiminnan kehittämisessä. Hallintajärjestelmien ja muiden johtamisen standardien määrä on kuitenkin paljon suurempi, ja standardeja valmistellaan uusille johtamisen osa-alueille.

Mitkä hallintajärjestelmästandardit koskettavat sinun organisaatiosi toimintaa? Mitä sinun tulisi tietää, jotta saat niistä parhaimman hyödyn liiketoiminnan kehittämisessä?

Tule päivittämään tietosi johtamisen standardeista ja niiden kehityssuunnista. Asiantuntijapuheenvuoroissa kuulet myös kokemuksia johtamisen standardien käytöstä.

Tervetuloa Forum 2013 - standardisoinnin vuosittaiseen tilaisuuteen, jossa voit tutustua standardeihin ja niiden tekijöihin!

Tilaisuus järjestetään Finlandia-talolla keskiviikkona 30.10.2013 klo 12-18.30. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan tilaisuuteen viimeistään 21.10.2013.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: http://www.standardiforum.fi/

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Hissit - lainsäädäntö, turvallisuus ja tulevaisuus -seminaari 4.11.2013

Hisseihin liittyy lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia. Seminaarin tarkoituksena on antaa kuulijoille viimeisimmät tiedot liittyen mm. uusien ja olemassa olevien hissien turvallisuuteen ja sen parantamiseen, esteettömyyteen sekä lainsäädäntöön.

Lisäksi seminaarissa käsitellään erilaisia hissitapaturmia ja hissien tarkastuksissa havaittuja tyypillisiä puutteita, jotta kuulija voi tunnistaa millaisia mahdollisia tapaturmia aiheuttavia vaaratekijöitä hisseihin voi liittyä. Lisäksi seminaarissa käsitellään hissien modernisointia sekä jälkiasennushissejä hissittömiin rakennuksiin.

Seminaari on tarkoitettu hissien haltijoille, isännöitsijöille, hissiurakoitsijoille sekä kaikille muille tahoille, joiden olisi oltava tietoisia hisseihin liittyvästä lainsäädännöstä ja muista hisseihin liittyvistä vaatimuksista.

 
AIKA JA PAIKKA
4.11.2013. Klo 08:30 - 15:30. Ilmoittautuminen alkaa klo. 8.30 ja tilaisuus alkaa klo 9.00
Paikka: Neuvottelukeskus, 2. krs., Eteläranta 10, Helsinki

HINTA
150 € + alv. 24 % / hlö. Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

ILMOITTAUDU HETI TÄSTÄ 30.10.2013 mennessä.

Lue lisää METSTAn sivuilta ja ilmoittaudu: http://www.metsta.fi/index.php?we_objectID=12363

Katso ohjelma täältä (pdf)

Tervetuloa mukaan !!

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt