Tulosta METSTAn kotisivut
  12.6.2013
*

Orgalime on julkaissut oppaan rakennustuoteasetukseen liittyen

 - A Practical Guide to Understanding the Specific Requirements of CPR

Teknologiateollisuuden eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio Orgalime on julkaissut oppaan rakennustuoteasetuksen vaatimuksista ja niiden toteuttamisesta.

Julkaisu on nimensä mukaisesti käytännönläheinen ja siitä löytyvät kaikki olennaiset asiat ymmärrettävällä tavalla esitettynä. Julkaisussa on myös otettu kantaa  tilanteeseen 1.7.2013 niiden maiden kohdalta, joissa CE-merkintä ei vielä ole sitä ennen ollut pakollista. Listatuista maista puuttuu kuitenkin Suomi, joten siltä osin julkaisussa on pieni virhe.

Julkaisu on englanninkielinen, 33 s.

ORGALIME, May 2013: A Practical Guide to Understanding the Specific Requirements of CPR*

*REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 9 March 2011
laying down harmonised conditions for the marketing of construction products
and repealing Council Directive 89/106/EEC

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

COCOR kokoontui Torniossa

 Eurooppalaisesta terästuotteiden ja metallien aineenkoetuksen standardisoinnin koordinoinnista vastaava komitea ECISS/COCOR kokoontui 19 osallistujan voimin Torniossa 4.-5. kesäkuuta pidettyyn kokoukseen. Kokouksessa oli läsnä edustajia seuraavista maista: Iso-Britannia, Saksa, Espanja, Portugali, Ranska, Alankomaat, Ruotsi, Tanska, Tšekki ja Italia. Suomen edustajina olivat Seppo Härkönen ja Mika Vartiainen.

Kokoukset pidettiin Outokummun Tornion terästehtaalla ja vieraat pääsivät kokouksen yhteydessä myös tutustumaan Euroopan pohjoisimman terästehtaan tuotantoon. Torniolaisten isäntien johdolla kierrettiin sulatto, kuuma- ja kylmävalssaamot, sekä tutkimus- ja aineenkoetuslaboratoriot.

COCOR ohjaa ECISSin kahdentoista teknisen komitean toimintaa ja valvoo työohjelmien valmistumista sekä ottaa kantaa yleisiin, kaikkia ECISS-komiteoita koskeviin asioihin. Tornion kokouksessa päätettiin mm. käynnistää uudelleen keskustelut, joilla eri painelaitekäyttöön tarkoitettujen terästuotteiden standardeissa pyritään yhtenäistämään mekaanisia ominaisuuksia ja testausta koskevia vaatimuksia. Nykyiset eroavaisuudet eri tuotemuotojen (putki, levy, tae jne.) välillä samoilla teräslajeilla aiheuttavat ongelmia painesäiliöiden ja -putkistojen suunnittelussa sekä materiaalien ostotoiminnassa.

Kokouksessa päätettiin myös perustaa työryhmä laatimaan kaikille teräskomiteoille yhteisiä sääntöjä tai ohjeita, joilla uusia teräslajeja voidaan hyväksyä otettavaksi eurooppalaisiin terässtandardeihin.

ECISSin laatimia eurooppalaisia standardeja ja muita julkaisuja on vuosien mittaan julkaistu yhteensä 455 kappaletta ja työohjelmissa eri komiteoissa on tällä hetkellä noin 150 työkohdetta, joista noin kolmannes on vanhojen standardien revisiointeja.

 
 

Lisätietoja: Mika Vartiainen

*

Uusittu käsikirja termisille ruiskutuspinnoitteille

Kesäkuun aikana julkaistaan päivitetty versio SFS-käsikirjasta 36-3 ”Metalliset ja muut epäorgaaniset pinnoitteet. Osa 3: Terminen ruiskutus”. Käsikirjan edelliseen, vuonna 2005 julkaistuun painokseen on nyt lisätty seuraavat uudet ja revisioidut termisen ruiskutuksen standardit:
 • SFS-EN 13507:2010 Terminen ruiskutus. Metalliosien ja -komponenttien pintojen esikäsittely ennen termistä ruiskutusta
 • SFS-EN 15311:2007 Terminen ruiskutus. Termiset ruiskutuspinnoitteet. Tekniset toimitusehdot
 • SFS-EN 15520:2007 Terminen ruiskutus. Termisesti ruiskutettavien komponenttien suunnitteluohjeita
 • SFS-EN 15648:2009 Terminen ruiskutus. Komponenttikohtainen menetelmäkoe
 • SFS-EN ISO 12690:2010 Terminen ruiskutus. Termisen ruiskutuksen koordinointi. Tehtävät ja vastuut
 • SFS-EN ISO 14921:2010 Terminen ruiskutus. Termisen ruiskutuksen ohjeet rakenneosille
 • SFS-EN ISO 14924:2006 Terminen ruiskutus. Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden jälkikäsittely ja viimeistely

Tämä termisen ruiskutuksen kattava tietopaketti sisältää yhteensä 21 standardia, noin 550 sivua.

Metallisten ja muiden epäorgaanisten pinnoitteiden muut standardikäsikirjat 36-1 ”Yleis- ja testausstandardit sekä korroosiokokeet” ja 36-2 ”Pinnoitteet” uusitaan myöhemmin.

Käsikirjoja voit hankkia Suomen Standardisoimisliitto, SFS:ltä: puh: 09 1499 3353 sekä sähköpostitse sales@sfs.fi. SFS-verkkokauppa on käytössänne kellon ympäri.

Lisätietoja: Mika Vartiainen

*

Uusi käsikirja pakkauskoneiden turvallisuuteen liittyen

SFS-Käsikirjat 49-1 ja 49-2 sisältävät standardeja pakkauskoneiden turvallisuuteen liittyen. Pakkauskoneiden turvallisuusstandardit on laadittu yhteen standardisarjaan EN 415, joka sisältää yhteensä 9 osaa.

Standardit:

 • SFS-EN 415-1, Pakkauskoneiden turvallisuus. Osa 1: Pakkauskoneiden ja niihin liittyvien laitteiden luokittelu ja sanasto
 • SFS-EN 415-9 Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 9: Pakkauskoneiden, pakkauslinjojen ja näiden lisälaitteiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3 sisältyvät kumpaankin käsikirjan osaan.

SFS-käsikirja 49-1 sisältää lisäksi standardit esivalmistettuja jäykkiä pakkausmateriaaleja käyttäville pakkauskoneille, pakkauksen muodostus-, täyttö- ja suojentakoneille sekä lavakuorman teko- ja purkulaitteille.

SFS-käsikirja 49-2 sisältää lisäksi standardit käärintäkoneille, lavakuorman käärintäkoneille, ryhmäpakkauskoneille ja nauhasidontakoneille.

Käsikirjoja voit hankkia Suomen Standardisoimisliitto, SFS:ltä: puh: 09 1499 3353 sekä sähköpostitse sales@sfs.fi. SFS-verkkokauppa on käytössänne kellon ympäri.

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Uusi käsikirja energianhallintaan, energiatehokkuuteen ja energiasäästöjen laskentaan

SFS-käsikirja 69 sisältää kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja energianhallintaan, energiatehokkuuteen ja energiasäästöjen laskentaan.

Käsikirja sisältää standardin SFS-EN 50001, joka soveltuu kaikille organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että täyttävät asettamansa energiapolitiikan tavoitteet.

Käsikirjassa on myös standardi SFS-EN 16247-1, jota sovelletaan kaiken tyyppisille laitoksille ja organisaatioille, kaikille energiamuodoille ja energiankäyttökohteille (ei yksittäisiin pientaloihin). Tämä eurooppalainen standardi kattaa yleiset vaatimukset kaikille energiakatselmuksille.

Lisäksi käsikirja sisältää standardeja, jotka sisältävät:

 • määritelmiä ja vähimmäisvaatimuksia energiatehokkuuspalveluille
 • yleistä menettelyä top-down- ja bottom-up-menetelmien käyttämiseksi energiatehokkuus- ja energiansäästölaskennassa
 • menetelmiä energiatehokkuuden vertailemiseksi ja vaatimukset sähkön alkuperätakuulle kaikista energialähteistä
 • termit energianhallintaan ja energiatehokkuuteen.

Käsikirjoja voit hankkia Suomen Standardisoimisliitto, SFS:ltä: puh: 09 1499 3353 sekä sähköpostitse sales@sfs.fi. SFS-verkkokauppa on käytössänne kellon ympäri.

Lisätietoja: Lauri Elers

*

Oletko löytänyt puutteita, virheitä tai kommentoitavaa teräsrakenteiden toteutusstandardeihin?

Teräsrakenteiden toteutusstandardit: SFS-EN 1090-1+A1 tai SFS-EN 1090-2+A1 ovat juuri kovassa sisäänajovaiheessa, kun CE-merkintä teräskokoonpanoille tulee pakolliseksi 1.7.2014 alkaen. 

Kokemus on osoittanut, että erityisesti standardien käyttöönottovaiheessa havaitaan parhaiten niissä olevat (suuremmat ja pienemmät) ristiriitaisuudet, epäloogisuudet ja virheet. Nyt onkin siis hyvä ajankohta kerätä kentän havaintoja yhteen paikkaan ja vieläpä käydä mahdollisesti kommentointia eri tahojen havainnoista.

Jos olet löytänyt jotain puutteita, virheitä tai kommentoitavaa teräsrakenteiden toteutusstandardeihin, niin nyt voit antaa niistä palautetta. Kansallinen standardisointikomitea K103 Teräsrakenteiden suunnittelu ja toteutus, on avannut SkyDrive-pilvipalveluun kommentointilomakkeet kummallekin standardille erikseen. 

Ohjeet kommentointiin:

 • kirjoita havaintosi sekä mahdollinen esityksesi asian korjaamiseksi suoraan englanninkielellä
 •  jos haluat kirjoittaa jotain selventävää tekstiä havainnostasi, niin tee se oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen (vaikka suomeksi, jos haluat).
 • jos haluat kommentoida jonkun toisen tekemää havaintoa, niin kirjoita se myös oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen edellisten tekstien perään – ÄLÄ SIIS POISTA MITÄÄN tai ÄLÄ KIRJOITA TOISEN TEKSTIN PÄÄLLE
 • Kansallinen standardisointikomitea K103 käsittelee saapuneet havainnot ja niiden korjausehdotukset sekä käyttää niitä suoraan tai pohjana Suomen kommenttien laatimiseksi CEN/TC 135 komitealle.

Kommenttien kerääminen on virallisestikin käynnissä CEN/TC 135:ssä ja jokaisesta maasta on pyydetty toimittamaan viralliset kommentit vuoden 2013 loppuun mennessä. Nämä lomakkeet on tarkoitus pitää auki 1.11.2013 saakka (jos ei tule hallinnollisia ongelmia), jonka jälkeen K103 muokkaa näistä Suomen viralliset kommentit eteenpäin lähetettäväksi.
 
Lomakkeet on tallennettu SkyDrive-pilvipalveluun ja ne löytyvät seuraavien linkkien takaa;

SFS-EN 1090-1+A1: http://sdrv.ms/14RZ4wP

SFS-EN 1090-2+A1: http://sdrv.ms/14RZYcF

Suorat linkit SFS:n verkkokauppaan:

SFS-EN 1090-1+A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

SFS-EN 1090-2+A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Forum 2013 - Standardisoinnin vuositapahtuma järjestetään 30.10.2013

Johtamisen standardit – yrityksen kehittämisen työkalut

Tervetuloa standardisoinnin vuositapahtumaan Finlandiatalolle 30.10.2013! Tämän vuoden FORUM -tapahtuman teemana on johtamisjärjestelmät. Tapahtuma on SFS:n ja kaikkien toimialayhteisöjen yhteisesti järjestämä maksuton tilaisuus.

Tule mukaan kuuntelemaan alustuksia yritysten omista kokemuksista johtamisen standardeista kuten laatujärjestelmän muuttamisesta johtamisjärjestelmäksi sekä hallintajärjestelmien yhdistetystä käytöstä.

Case-tyyppisissä lyhyissä puheenvuoroissa esitellään mm. seuraavia standardeja; ympäristöasioiden hallinta (ISO 14000), yhteiskuntavastuu (ISO 26000), tietoturvallisuuden hallinta (ISO/IEC 27000), omaisuudenhallinta (ISO 55000) ja brändin arvonmääritys (ISO 10668).

Ilmoittautumisohjeet sekä tarkemaa tieto tapahtumasta ja ohjelman sisällöstä löydät tapahtuman omalta sivustolta osoitteesta http://www.standardiforum.fi/.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt