Tulosta METSTAn kotisivut
  4.1.2013
*

Standardisointiin osallistuminen vuonna 2013

Vuonna 2013 METSTAn portaalimaksu on 800 €/kansallinen standardisointikomitea ja se oikeuttaa henkilökohtaiseen jäsenyyteen valitussa kansallisessa standardisointi-komiteassa.

Jos samasta yrityksestä/konsernista on samassa kansallisessa standardisointikomiteassa useampi jäsen, niin portaalimaksuperuste on:

 • 1. jäsen 800 €
 • 2. jäsen 400 €
 • 3. jäsen 200 €
 • 4. ja sitä seuraavat jäsenet 0 €.

METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2013 portaalimaksusta ovat vapautettu seuraavat tahot:

 • Suomen koulutusjärjestelmän edustajat
 • ministeriöiden virkamiehet
 • horisontaalisten komiteoiden jäsenet ja
 • standardisointikomiteoiden puheenjohtajat.

*********************************************************

Mikä on portaalimaksu?
Portaalimaksu on vuosimaksu METSTAn tietyn kansallisen standardisointikomitean komitean jäsenyyteen sekä portaalisivustolle.

Portaalisivustoilla löytyy kaikki kyseisen alueen standardisointiin liittyvä tieto.

Portaalimaksun maksanut voi itse päättää aktiivisuustasonsa; 

 • voit osallistua aktiivisesti komitean/seurantaryhmän työskentelyyn,
 • käydä kansallisissa kokouksissa ja
 • halutessasi edustaa Suomen kansainvälisissä standardisointikokouksissa tai
 • käyttää vain portaalisivustolla olevaa tietoa hyödyksesi työssäsi ja antaa mahdollisia kommentteja lausunnolla oleviin standardiluonnoksiin ja äänestyksessä oleviin standardiehdotuksiin.

Nimeäminen CENin ja ISOn työryhmiin tapahtuu METSTAn kautta. Nimitykset varmistetaan vuosittain CENin ja ISOn ohjeiden mukaisesti.

********************************************************

Jäsenyys kansallisessa standardisointikomiteassa jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei sen päättymisestä erikseen ilmoiteta kuluvan vuoden loppuun mennessä.
 
Olemme viikolla 2 postittamassa portaalivuosimaksun vuodelle 2013. Maksun eräpäivä on 1.2.2013. Maksamalla portaalivuosimaksun eräpäivään mennessä aktivoituu nykyinen salasanasi vuodeksi eteenpäin ilman muita toimenpiteitä.

Standardisointiin osallistuminen koetaan tärkeäksi

Standardeihin vaikuttaminen on tärkeää niin oman organisaation kuin Suomenkin kannalta. Tämä näkyy standardisointiin osallistuneiden määrän kehityksessä. METSTAn kansallisiin standardisointikomiteoihin osallistuvia asiantuntijoita on tällä hetkellä runsaat 415 henkilöä.

Asiantuntijoiden määrä kasvaa joka vuosi, viime vuosina kasvu on ollut 10…30 %.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Mika Vartiainen COCORin varapuheenjohtajaksi

METSTAn asiantuntija DI Mika Vartiainen on valittu eurooppalaisen terässtandardisoinnin koordinointikomitean ECISS/ COCORin varapuheenjohtajaksi. 

ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardisation) on CENin liitännäisorganisaatio, joka vastaa teräksiä ja terästuotteita koskevien eurooppalaisten standardien laadinnasta. Jäsenmaita ECISSssä on yhteensä 25.

ECISSin toimintaa valvoo ja ohjaa koordinoiva komitea ECISS/COCOR, johon voidaan nimetä kustakin ECISSin jäsenmaasta kolme edustajaa: yksi teräksen valmistajien edustaja, yksi teräksen käyttäjien edustaja ja yksi standardisointiorganisaation edustaja.
COCORin työskentelyä johtavat puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

METSTA vastaa Suomessa kaikkien ECISSin kahdentoista teknisen komitean standardisointityön kansallisesta koordinoinnista.

Eurooppalaisia ECISSin laatimia ja CENin vahvistamia EN-standardeja on voimassa tällä hetkellä yli 380 kappaletta.
Terässtandardisointiin voi osallistua kansallisten komiteoiden K 900 "Teräkset ja aineenkoetus" sekä K 54 "Betoniteräkset" kautta.

Lisätietoja: Mika Vartiainen ja Hanna Järvenpää

*

Parempaa ulkoistamista

Uudesta standardista hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat.

Uusi standardi, ISO 37500 - Guidance to outsourcing, tällä hetkellä luonnosvaiheessa, harmonisoi ja parantaa ulkoistamisen eri osapuolien keskinäistä kommunikointia ja ymmärrystä. Paremmin suoritettu ja hallittu ulkoistamisprosessi tehostaa liiketoimintaa ja hyödyttää kaikkia osapuolia.

Huolimatta globaalista alakohtaisten dokumenttien ja menetelmien lisääntymisestä kattava standardi, joka asettaisi yleiset periaatteet ja käytännöt sekä sanaston ulkoistamiselle, on puuttunut. Nyt ISO TC 259 "project committee, outsourcing" on valmistellut standardia ulkoistamisprosessista. Standardi on suunnattu sekä ulkoistajille että palvelun tarjoajille, ja sen on myös tarkoitus olla toimialariippumaton. Standardi sisältää terminologian, ulkoistamisen elinkaaren ja siihen liittyvät olennaiset prosessit sekä parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä.

Osallistu!
Alustava työ on tehty mutta nyt on tärkeää saavuttaa laaja konsensus kansallisten ja kansainvälisten tahojen kesken.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski

*

SFS-käsikirjat alumiinivaluille ja alumiinin pinnoitteille uusittu

SFS:n standardikäsikirjat alumiini- ja alumiiniseosvaluille sekä alumiinin pinnoitteille on julkaistaan joulukuun aikana uusina painoksina:

SFS-käsikirja 149-5 Alumiini ja alumiiniseokset. Osa 5: Valut. yleis- ja tuotestandardit
SFS-käsikirja 149-6 Alumiini ja alumiiniseokset. Osa 6: Pinnoitteet

Alumiinivalujen käsikirjaan on päivitetty mm. viimeisimmät valuharkkojen ja valukappaleiden ominaisuuksia käsittelevät standardit SFS-EN 1676:2010 ja SFS-EN 1706:2010 sekä valujen yleisiä teknisiä toimitusehtoja käsittelevä standardi SFS-EN 1559-1:2011. Alumiiniseosvalujen lisävaatimuksia käsittelevä standardi SFS-EN 1559-4 on edelleen vuodelta 1999, mutta sen uusintatyö on aloitettu CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 132 ”Aluminium and aluminium alloys”.

Alumiinin pinnoitteita koskevia standardeja sisältävä käsikirja on uusittu erityisesti anodisointia koskevien määritelmä- ja testausstandardien uusiutumisen johdosta. Vanha anodisointia käsitellyt eurooppalainen standardisarja SFS-EN 12373-1…19 on korvattu seitsemällätoista SFS-EN ISO –standardilla, jotka on laadittu ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 79 ”Light metals and their alloys”.

Käsikirjassa on edelleen mukana myös alumiinin kromatointia (SFS-EN 12487), jauhemaalausta (SFS-EN 12206-1) ja sähkösaostettuja pinnoitteita (SFS-EN 15646) koskevat standardit. Kaikki käsikirjan 149-6 sisältämät standardit ovat vain englanninkielisinä.

Lisätiedo sisällöstä ja tilaukset SFS:

SFS-käsikirja 149-5
SFS-käsikirja 149-6

Lisätietoja: Mika Vartiainen

*

Standardisointimatkakorvaukset vuonna 2013

Standardisointimatkakorvausten tarkoituksena on tukea standardisointiin osallistuvien mahdollisuutta vaikuttaa standardien sisältöön ja käytettävyyteen.

METSTA voi myöntää matkakorvausta Euroopassa pidettäviin CENin ja ISOn työryhmän (WG) tai teknisen komitean (TC) kokouksiin toteutuneiden kulujen mukaan, kuitenkin enintään 600 €/matka ja Euroopan ulkopuolella oleviin ISOn kokouksiin vastaavasti 1100€/matka. Matkakorvaukset ovat suuruudeltaan samat kuin vuonna 2012.

Työvoima- ja elinkeinoministeriö (TEM) on vastuuministeriö standardisointiin liittyvissä asioissa ja myöntää vuosittain avustusta suomalaiseen standardisointiin. Vuoden 2013 TEMin määrärahoissa on noin 15 prosentin pudotus vuoden 2012 avustusmäärään verrattuna. Määrärahojen pieneneminen edellyttää entistä huolellisempaa suunnittelua parhaan mahdollisen vaikuttamisen varmistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin, että standardisointimatkakorvauksia joudutaan rajoittamaan verrattuna vuoden 2011 matkakorvauksiin. Vuonna 2012 matkarahat loppuivat loppusyksystä.

METSTA huomioi matkakorvausten kohdentamisessa seuraavia asioita:

 • mahdollisimman laaja suomalainen vaikuttaminen eri standardisointialueisiin
 • standardisointikohteen liittyminen eurooppalaiseen lainsäädäntöön
 • vaikutus suomalaiseen kilpailukykyyn
 • vaikuttamisen jatkuvuus/johdonmukaisuus
 • sidosryhmän edustajien oma kyky vastata matkakustannuksista ja
 • vaikuttamisen piirissä olevien tahojen laajuus.

Matkarahoja myönnetään näiden kriteerien mukaisesti vuonna 2013 pyrkien siihen, että matkarahat riittävät koko vuodelle.

Matkakorvauksen saannin ehtoina on, että kokousosallistuja

 1. hakee matka-avustusta kansallisen standardisointikomitean sihteeriltä sähköpostilla vähintään 3 viikkoa ennen kokousajankohtaa
  - hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: kokous, kokouspäivät, kokouspaikka   sekä osallistujan nimi
 2. kirjoittaa matkasta matkaraportin, jonka hän toimittaa kansallisen komitean sihteerille sekä laskun mukana liitteenä
  - laskutusohjeet tulevat matkapäätöksen mukana

Standardisointimatkakorvausten yleiset periaatteet perustuvat TEMin standardisointiin antamiin valtionavustusehtoihin.

Standardisointi on pitkäjänteistä työtä, jossa parhaat lopputulokset saadaan aikaan johdonmukaisella toiminnalla sekä asiantuntevuudella niin substanssista itsessään kuin standardisointiprosessista.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Tavoitteena turvallinen juomavesi 2013 -seminaari

Järjestyksessään neljäs Tavoitteena turvallinen juomavesi -seminaari järjestetään Espoon Hanasaaressa to 14.2.2013.

Seminaarin aiheina ovat juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden CE-merkintä sekä siihen liittyvä standardisointi. Seminaarissa käsitellään myös rakentamismääräysten (D1) tilannetta, rakennustuotteiden tuotehyväksyntälakia ja vesijärjestelmien riskien kokonaishallintaa sekä vesilaitosten että kiinteistöjen näkökulmasta.

Vesi-Instituutti WANDER järjestää seminaarin yhteistyössä, METSTAn ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kanssa.

Ilmoittautuminen 31.1.2013 mennessä

Seminaarikutsu ja ohjelma

Lisätiedot: aino.pelto-huikko(a)vesi-instituutti.fi, 044 710 5379. 
 
 
*

Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

*

Ajankohtaiset julkaisut

Luettelo viimeaikaisista uusista julkaisuista.

Avaa luettelo (PDF).