Tulosta
  8.11.2012
*

METSTAn kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTAn hallitus on 8.11.2012 hyväksynyt toimintasäännöt METSTAn kansallisten standardisointikomiteoiden työskentelyyn.

METSTAlla on yli 80 kansallista standardisointikomiteaa ja nämä toimintasäännöt ovat tarkoitettu kaikkien komiteiden toiminnan tueksi. Säännöt löytyvät METSTAn nettisivuilta.

Kansallisen standardisointikomitean määritelmä on toimintasäännöissä seuraava:

Kansallisen standardisointikomitean työn tarkoituksena on vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin painottaen kuitenkin asioita, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kansallinen standardisointikomitea on Suomen ylin päättävä elin toimialueensa standardisoinnissa. Kansallisen standardisointikomitean kokoonpanoa tarkastellaan tarvittaessa. Tavoitteena on, että kaikki olennaiset sidosryhmät ovat edustettuina kansallisessa standardisointikomiteassa. Tarvittaessa voidaan standardisointikomitean kokouksiin pyytää kuultavaksi erityisasiantuntijoita.

METSTA hoitaa toimialueensa standardisointia SFS:n ja METSTAn väliseen toimialayhteisösopimukseen perustuen. METSTA saa toimialayhteisösopimuksen nojalla toimialayhteisöavustusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

METSTA on lisäksi sitoutunut hoitamaan tiettyjen eurooppalaisten ja kansainvälisten komiteoiden ja työryhmien sihteeristöjen ja projektijohtajien tehtäviä.

Kansallisen standardisointikomitean toimintasäännöt kattavat seuraavat asiat:

  1. Kansallinen standardisointikomitea
  2. Kansallisen standardisointikomitean tehtävät
  3. Kansalliseen standardisointikomiteaan jäsenyys
  4. Kansallisen standardisointikomitean organisointi
    1. Puheenjohtaja
    2. Sihteeri
  5. Standardisointiaineiston jakelu
    1. METSTA -komiteaportaali
    2. Verkkosivut
  6. Kokoukset ja päätöksenteko
    1. Lausuntopyyntöjen käsittely
    2. Kannan muodostaminen tapauksissa, joissa kansallista  standardisointikomiteaa ei ole
  7. Osallistuminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardisointikokouksiin
  8. Toiminnan arviointi.

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Alumiini-eurokoodeista – Standardisarjan SFS-EN 1999 suomennokset julkaistu

Suunnittelussa käytetään alumiini-eurokoodeilla SFS-EN 1999 ja toteutus CE-merkintään johtavilla standardeilla SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-3.

Alumiinieurokoodit koostuvat viidestä standardista, joista seuraavat neljä osaa on nyt julkaistu suomeksi:
SFS-EN 1999-1-1 + A1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Rakenteita koskevat yleiset säännöt

SFS-EN 1999-1-2 + AC Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus

SFS-EN 1999-1-4 + AC + A1 Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt

SFS-EN 1999-1-5 + AC Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet

Viimeinen kääntämättä oleva eurokoodi 9 -standardi julkaistaan vuoden 2013 alussa:
SFS-EN 1999-1-3+A1:en Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Rakentamiseen käytettävien rakenteellisten alumiinikokoonpanojen toteutusstandardit ovat SFS-EN 1090-1+A1 ja SFS-EN 1090-3

Rakentamiseen käytettäville rakenteellisille alumiinikokoonpanoille CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2014, jolloin harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1 käyttöönoton eli CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika päättyy.

Ympäristöministeriöllä on tällä hetkellä lausunnolla asetusluonnos eräiden rakennustuotteiden kansallisesta tuotehyväksynnästä, jossa on myös otettu kantaa rakenteellisten alumiinikokoonpanojen kansalliselle tuotehyväksyntämenettelylle 1.7.2013 - 1.7.2014 väliseksi ajalle. Ko. aikaväli on se jakso, kun Suomessa on rakennustuotteisiin pakko kiinnittää CE-merkintä, mutta alumiinikokoonpanojen CE-merkintään johtavan standardin SFS-EN 1090-1+A1 siirtymäaika on vielä menossa.

Asetusluonnoksessa rakenteellisten alumiinikokoonpanojen tuotehyväksyntä perustuu varmennustodistusmenettelyyn, jossa suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusmenettelyluokka on AVCP 2+. Kansallisessa AVCP-järjestelmässä varmennustodistuksen myöntäjätaho on laadunvalvonnan varmentaja. CE-merkinnässä taho on ilmoitettu laitos.
 
1.7.2014 lähtien konepajassa valmistettavien alumiinikokoonpanojen ja osakokoonpanojen perusominaisuuksien selvitysmenetelmät, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja ilmoittamistapa esitetään standardin SFS-EN 1090-1+A1 mukaisesti CE-merkinnällä.

Alumiinirakenteiden tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-3.

Standardissa SFS-EN 1090-3 esitetyt asiat kattavat alumiinirakenteille ja alumiinikokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset ja kattavat siten konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan.

Standardia SFS-EN 1090-1+A1 käytetään aina yhdessä standardin SFS-EN 1090-3 kanssa.
Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Myynti: http://sales.sfs.fi

Lisätietoja: Hanna Järvenpää

*

Olennaisia koneturvallisuuden standardeja uusittu

ISO/TR 14121-2, opastusta riskin arviointiin

ISO on juuri julkaissut uuden painoksen teknisestä raportista ISO/TR 14121-2 (Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä). Otsikkonsa mukaisesti raportti pyrkii tukemaan standardin SFS-EN ISO 12100 soveltamista käytäntöön riskin arvioinnin osalta.

Pääosiltaan ISO/TR 14121-2 on säilynyt ennallaan. Teknisen raportin sisältöä on uudelleenjärjestelty ja terminologiaa ja kriteeristöä on muutettu. Lisäksi aiemmin liitteessä A annetut esimerkit sekä määrällisen riskin suuruuden arvioinnin kuvaus on poistettu. Vanhan A-liitteen sisältö on joiltain osin siirretty raportin velvoittavaan osaan.

ISO/TR 14121-2 vahvistetaan SFS-ISO -raportiksi ja suomennetaan lähiaikoina.

EN ISO 13849-2, turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien osien kelpuutus

Standardin SFS-EN ISO 13849-2 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 2: Kelpuutus) uusi painos on julkaistu. Uusi painos soveltuu paremmin käytettäväksi standardin ensimmäisen osan (SFS-EN ISO 13849-1) kanssa, joka on vuodelta 2006. Muiden muutosten lisäksi osaan 2 on lisätty kokonaan uusi liite E, jossa annetaan esimerkki vikakäyttäytymisen ja diagnostiikkavälineiden kelpuutuksesta.

Standardin ISO 13849 jatkokehitys

Standardin SFS-EN ISO 13849 osaan 1 laaditaan parhaillaan muutososaa Amendment 1. Muutososa sisältää lukuisan määrän pienehköjä muutoksia, parannuksia ja selvennyksiä alkuperäisstandardiin. Muutososa julkaistaan arviolta vuonna 2015 konsolidoituna painoksena.

Pitkän aikavälin tavoitteena on yhdistää standardit ISO 13849 ja IEC 62061. Tätä varten on perustettu ISOn ja IEC:n välinen yhteistyöryhmä, joka on jo kokoontunut muutamia kertoja. Työryhmässä, joka jakaantuu vielä kymmeneen alatyöryhmään, on yli 50 asiantuntijaa kautta maailman. Standardien yhdistämistyö on vasta alussa, ja tuloksia on odotettavissa aikaisintaan 2018.

METSTA järjestää asiantuntijakokouksen liittyen ISO 13849 -standardiin helmikuussa 2013. Kokous on tarkoitettu kaikille ko. standardia soveltaville asiantuntijatahoille. Kokouksessa käsitellään standardin soveltamiseen liittyviä ongelmia ja tulevien painosten sisältöä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kokoukseen, ota yhteyttä.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

Palaa takaisin uutiskirjeeseen