Mikroanalyysimenetelmät (K109)

Mikroanalyysimenetelmät-komitean toimialueeseen kuuluvat mikroanalyysilaitteiden (EPMA, SEM, AEM ja EDX) spesifikaatioihin ja käyttöön, näytteen valmistukseen, datan käsittelyyn, kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin sekä tulosten esittämiseen liittyvät standardit.

Komitean vastuuhenkilö on Ville Saloranta.

Tekniset komiteat:

  • ISO/TC 202 Microbeam analysis