Osallistumisen edut

Standardit toimivat entistä useammin tuotteiden markkinoillepääsyyn liittyvinä työkaluina ja referensseinä. Haluatko itse vaikuttaa valmistamasi tuotteen teknisiin standardeihin vai luovutatko standardien laadinnan vapaaehtoisesti kilpailijoillesi? - He kyllä tekevät sen mielellään puolestasi.

Vain kansalliseen standardisointikomiteaan osallistumalla voit täysipainoisesti ja aktiivisesti seurata, ennakoida, vaikuttaa ja soveltaa standardeja, jotka ovat organisaatiosi ja/tai sen tuotteiden kannalta välttämättömiä tai muuten tärkeitä.Seuraa: nykyään lähes poikkeuksetta standardit laaditaan Suomen ulkopuolella ja vain komiteoiden avulla saat syvällisempää ja tarkempaa tietoa menossa olevista standardisoimiskohteista ja kokonaisista laajoista standardisoimisohjelmista.
 

Sovella: saat tärkeää taustatietoa standardien soveltamista varten ja osaat paremmin tulkita ja soveltaa uusia standardeja; tiedät tiettyjen standardien ja lainsäädännön väliset tärkeät kytkennät.

Ennakoi: tiedät jo hyvissä ajoin etukäteen tulevat standardit ja niiden vaatimukset; voit sopeuttaa oman tuotteesi tai toimintasi uusien standardien mukaiseksi ennen kuin tavalliset standardien soveltajat edes tietävät standardin olemassaolosta; voit ennakoida tulevia globaaleja tai eurooppalaisia trendejä ja mahdollisesti kehittää omaa toimintaasi sen mukaisesti.

 

Vaikuta: voit ottaa kantaa valmisteilla oleviin ehdotuksiin kansallisen kannan muodostamiseksi tai osallistut itse aktivisesti standardien valmisteluun standardisointikomiteoiden työryhmissä.METSTAn kansallisten standardisointikomiteoiden jäsenyys oikeuttaa osallistumaan kyseisen komitean CEN- ja ISO-työhön liittyvien asioiden kansalliseen käsittelyyn:

  • henkilökohtainen tunnus ja salasana komiteasivuille, joiden avulla kyseisen komitean aineisto ja muu tiedotus hoidetaan sähköisesti (esim. lausuntopyyntöihin liittyvät ehdotukset ja TC/SC-tason tärkeimmät valmisteluasiakirjat) tai pääsy dokumenttien sähköpostijakeluun (jos ryhmällä ei ole komiteasivu käytössä)
  • oikeus tulla nimetyksi toimialueemme CEN- ja ISO-työryhmiin
  • oikeus anoa matka-avustusta CEN- ja ISO-työhön liittyviin kokousmatkoihin (vuonna 2018: 500 €/matkat Eurooppaan ja 1200 €/matkat Euroopan ulkopuolelle)
  • alennus METSTAn järjestämien seminaarien osallistumismaksusta
  • alennus METSTAn julkaisemista omista julkaisuista
  • automaattinen pääsy METSTA-tiedotuksen jakelulistalle.
Katso myös SFS:n opas standardisointityöhön osallistuvalle asiantuntijalle: sfsedu.fi/osallistujavaikuta