Mikä on METSTA

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA on perustettu vuonna 2007 ja tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksitoista jäsentä. Ennen METSTAn perustamista standardisointi kuului osaksi Teknologiateollisuus ry:n toimintaa.

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan eurooppalaisesta ja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista. Vuoden 2018 lopussa vastuualueeseen kuuluvia eurooppalaisia standardeja oli voimassa noin 4 620 kappaletta, joista yli 60 % liittyy eurooppalaiseen lainsäädäntöön eli direktiiveihin ja asetuksiin. Eurooppalaisen lainsäädännön laajimpia kokonaisuuksia METSTAlla ovat kone-, painelaite-, rakennustuote- ja ATEX-direktiiveihin liittyvät standardisointiohjelmat. Kansainvälisessä standardisoinnissa laajimpia alueita ovat metallisiin materiaaleihin ja hitsaukseen liittyvä standardisointi. Standardeista yli kolmannes on käännetty suomeksi. 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:n toimintaa ohjaavat METSTAn säännöt sekä hallitus.

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:ssä työskentelee kahdeksan henkilöä. METSTAn vuosibudjetti on noin 1 M€ ja merkittävimmät tulolähteet ovat: laadintakorvaukset (60%), portaalivuosimaksut (15%), TEM avustus (15%), komission käännösavustus (5%), jäsenmaksut (2%) ja muut (3%).

Päätehtävät

 • Vaikuttaa kansainväliseen (ISO) ja eurooppalaiseen (CEN) standardisointityöhön ja hoitaa tarvittaessa niiden teknisten elinten sihteeristötehtäviä.
 • Valvoo toimialansa eurooppalaisten (CEN) standardisoimisohjelmien toteuttamista.
 • Huolehtii toimialansa kansallisten (SFS), eurooppalaisten (CEN) ja kansainvälisten standardiehdotusten (ISO) lausuntokäsittelystä.
 • Huolehtii, että toimialan tärkeimmät eurooppalaiset (CEN) ja kansainväliset (ISO) standardit ovat saatavilla suomenkielisinä käännöksinä.
 • Huolehtii toimialansa kansallisen standardisointitarpeen kartoittamisesta, uusien standardien valmistelusta ja olemassa olevien standardien pitämisestä ajan tasalla.
 • Laatii toimialansa kansalliset standardit (SFS).
 • Huolehtii standardisoinnin ja sertifioinnin yleisten periaatteiden noudattamisesta.
 • Harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa.
 • Toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sekä muiden standardisointiin ja sertifiointiin osallistuvien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

Hallitus

 • Puheenjohtaja Esko Keskinen, Teknologiateollisuus ry
 • Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry (varajäsen Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry)
 • Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry (varajäsen Hemmo Sumkin, Sweco Structures Oy)
 • Janne Tähtikunnas, Teräsrakenneyhdistys ry (varajäsen Jouko Lassila, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry)
 • Jukka Kömi, Oulun Yliopisto (varajäsen Tero Taulavuori, Outokumpu Oyj)
 • Matti Lanu, VTT Expert Services Oy (varajäsen Kimmo Peltonen, TUKES)
 • Janne Kerttula, Energiateollisuus ry (varajäsen Eero Toivanen, AEL)